Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı

5.sınıf Sosyal Bilgiler dersindeki Gerçekleşen Düşler ünitesinin öğretiminde 5E modelinin bilimsel süreç becerilerine, akademik başarıya ve tutuma etkisi

The effects of 5E model on the scientific process skills, academic achievement and attitude towards the course of the unit the dreams which became real in the 5th grade social studies lesson

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 372184 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırmanın amacı; 5E modelinin, ilköğretim 5. sınıf Sosyal Bilgiler dersi Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanının "Gerçekleşen Düşler" ünitesinin öğretiminde uygulanan 5E modelinin öğrencilerin bilimsel süreç becerileri, akademik başarıları ve Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumları üzerindeki etkisini araştırmaktır. Araştırmada ön test–son test kontrol gruplu yarı-deneysel desen uygulanmıştır. Araştırmada öğrencilerin bilimsel süreç becerileri ve akademik başarılarındaki gelişmeyi ölçmek için araştırmacı tarafından geliştirilen Bilimsel Süreç Becerileri Testi ve Akademik Başarı Testi, Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumlarını ölçmek için ise likert türü Sosyal Bilgiler Dersi Tutum Ölçeği (Demir ve Akengin, 2010) kullanılmıştır. Çalışmanın alt problemlerinin çözümlenmesinde; frekans, yüzde, aritmetik ortalama gibi betimsel istatistiklerin yanı sıra karışık ölçümler için iki faktörlü ANOVA gibi vardamsal analiz tekniklerinden yararlanılmıştır. Bu çalışma, 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılının Bahar Döneminde, Antalya/Döşemealtı İlçesi/Albay Süleyman Külahçı İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar 2012-2013 eğitim öğretim yılında okulda öğrenim gören 5.sınıflar arasından seçilmiştir. Deney ve kontrol grupları oluşturulurken, önceden oluşturulmuş sınıflardan rastgele bir tanesi deney ve diğeri kontrol grubu olarak seçilmiştir. Random (yansız atama) olarak 5/B sınıfı deney, 5/A sınıfı kontrol grubu olarak atanmıştır. Kontrol grubundaki katılımcılara yarı yapılandırmacı öğretim, deney grubundaki katılımcılara yapılandırmacı yaklaşıma dayalı 5E modeli uygulanmıştır. Araştırmaya deney grubunda 8'i kız, 10'u erkek toplam 18; kontrol grubunda 7'si kız 11'i erkek toplam 18 olmak üzere genel toplamda 36 katılımcı katılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; gerek yapılandırmacı yaklaşıma dayalı 5E modelinin uygulandığı deney grubunda gerekse yarı yapılandırılmış öğretim tekniklerinin uygulandığı kontrol grubunda araştırma öncesine göre, araştırma sonrasında katılımcıların bilimsel süreç beceri, akademik başarı ve Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutum düzeylerinde artış olduğu tespit edilmiştir. Bulgulara göre yapılandırmacı yaklaşıma dayalı 5E modelinin uygulandığı deney grubundaki katılımcıların bilimsel süreç beceri ve akademik başarı düzeylerinin, yarı yapılandırmacı öğretimin uygulandığı kontrol grubundaki katılımcılara göre anlamlı düzeyde arttığı; Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumları üzerinde ise anlamlı düzeyde bir artış olmadığı tespit edilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre 5E modelinin 5.Sınıf Sosyal Bilgiler dersinin öğretiminde işe koşulabileceği önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler Öğretimi, 5E Modeli, Yarı Yapılandırmacı Öğretim, Bilimsel Süreç Becerileri, Akademik Başarı, Sosyal Bilgiler Dersi Tutum Ölçeği.

Summary:

The aim of this study is to determine the effect of 5E model on students' science process skills, academic achievement and their attitudes toward Social Studies course throughout the teaching and learning unit named "The Dreams Which Becaming Real" with the learning area titled "Science, Technology and Society". Quasi experimental design method was used in the study. The data was gathered using a Science Process Skills Test, an Academic Achivement Test and a Social Studies Course Attitude Scale (Demir & Akengin, 2010) Descriptive statistics such as mean, percentages, and frequeincies were used to analyze data as two-way ANOVA for mixed measures. The participants of the study were fifth grader students of Antalya/Döşemealtı Albay Süleyman Külahçı Middle School during the fall semester of 2012-2013 academic year. There were two existing fifth grade classes at the school. One of these existing groups was randomly assigned as experimental group. 5E model was employed in the while in the control group was taught using half-constructivist instruction. The participants of the experimental group were 8 females and 10 males, while there were 7 females and 11 males in the control group with a total of 36 participants. The results revealed that there was an increase of the degree in science process skills, academic achievement and attitudes towards Social Studies course in both experimental group and control group. The results revealed that the increase of the degree in the science process skills and academic achievement of experimental group is much more than control group's; on the other hand, there is no significant increase of the degree in attitudes towards Social Studies course. According to the results of the study, E5 Model is recommended to use in Social Studies teaching. Key Words: Social Studies Teaching, 5E Model, Half-Constructivist Instruction, Science Process Skills, Academic Achievement, Social Studies Course Attitute Scale.