Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Bölümü / Psikoloji Anabilim Dalı / Klinik Psikoloji Bilim Dalı

2010

6-12 yaş aralığında astım tanısı almış çocuklarda agresyon ve anksiyete değişkenlerinin değerlendirilmesi

Received diagnosis of asthma in children 6-12 age range assessment of aggression and anxiety variables

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 271027

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışmanın genel amacı astım tanısı almış çocukların dürtüsel dünyalarını ve anksiyete düzeylerini incelemektir. Çocukluk çağı astımı, çocuklarda en sık görülen kronik rahatsızlıklardan biridir. Astım hastalığının ruhsal süreçlerini incelemeye dair yapılan çalışmalara çok sık rastlanılmamaktadır. Bu çalışma, psikanalitik kuram temel alınarak, projektif testler kullanılarak yapılmıştır. Çalışma dayandığı kuram ve kullanılan materyaller açısından değerlendirildiğinde Türkiye'de yapılan ilk çalışmadır.Çalışmanın araştırma grubu İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji ve Göğüs Hastalıkları Servisi'nde astım tanısı almış 6-12 yaş aralığında 30 çocuktan oluşmaktadır. Çalışmanın kontrol grubu ise astım tanısı almamış, herhangi bir kronik fiziksel rahatsızlığı olmayan, araştırma grubu ile yaş, cinsiyet açısından eşlenmiş çocuklardan oluşmaktadır. Katılımcılara sırasıyla Sosyodemografik Bilgi Formu, Rorschach Testi ve Peri Masalları Testi verilmiştir.Araştırmanın verilerinin istatistiksel değerlendirilmesi sonucunda astım tanısı almış ve almamış grup arasında Rorschach Testi toplam F (form), kan ( hayvan içerikli küçük hareket) ve şok yanıtları değerlendirildiğinde iki grup arasında anlamlı faklılıkf bulunmuş, C (renk) yanıtları değerlendirildiğinde anlamlı fark bulunmamıştır. Peri Masalları Testi Dürtüsel Saldırganlık, Anksiyete, Moralite, Yardım Etme Arzusu ve Saldırganlık Korkusu değişkenleri değerlendirildiğinde iki grup arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Çalışmada yanıtlardan elde edilen istatistiksel verilerle birlikte yanıtların içerik analizi yapılarak bulgular değerlendirilmiştir.Anahtar Kelimler: Astım, Anksiyete, Agresyon , Psikosomatik.

Summary:

The main aim of this research is to investigate the psychic functioning and anxiety levels of children with asthma. Childhood period asthma is one of the most common chronic illnesses in childhood however we rarely come across with researches that studied on this illness in the literature. In this research, projective testing methods were used on the basis of psychoanalytic theory. This research when assessed with its theoretical background and application method, can be defined as the only research that have been done in Turkey.The experimental group participants of this research were 30 children who were collected from Istanbul University Faculty of Medicine Child Allergy and Pulmonary Diseases Service, that were diagnosed with asthma, and were between 6-12 ages. The control group was composed of children who were diagnosed neither with asthma, nor with any chronic physical illness. Control group members were also matched in therms of age and gender with the children in the experimental group. Social-demographic information form, Rorschach Test and Fairy Tale Test were given to all participants.In the statistical analysis of research data, significant differences were found in the Rorschach Test ?total F? (form), ?kan? (small movements with animal content), and ?shock? answers between two groups; however for C (color) answers category no significant difference was detected. When examining the Fairy Tale Test, ?Impulsive Aggression?, ?Morality?, ?Desire to Help? and ?Fear of Aggression? variables were assessed and significant differences were also found. In the assessment of findings, the content analysis of answers was done together with the statistical analysis of answers.Key words: Asthma, Anxiety, Aggression, Psychosomatic.