Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Anabilim Dalı

6-12 yaş juvenil romatoid artritli çocuklar için okul yaşam kalitesi ölçeğinin geliştirilmesi

Improving quality of life scale of school children with juvenile rheumatoid arthritis

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 124252 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Çalışma, Juvenil Romatoid Artritli 6-12 yaş grubu okul çocuklarında yaşam kalitesi ölçeği geliştirmek amacıyla metodolojik olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma verileri; I. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Polikliniği ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Polikliniği'nde, ILAR kriterlerine göre JRA tanısı ile izlenmekte olan, 1 5 Şubat 2002- 30 Mayıs 2003 tarihleri arasında kontrole gelen çocuklara ölçek taslağı, çocukların demografik ve hastalık özelliklerini içeren anket formu uygulanarak elde edildi. Literatür doğrultusunda geliştirilen son şekli 46 maddeden oluşan "6-12 Yaş Juvenil Romatoid Artritli Çocuklar için Okul Yaşam Kalitesi Ölçeği" taslağı 94 JRA'lı çocuğa uygulanmış, geçerliği ve güvenirliği araştırılmış ve sonuçlar çocukların demografik ve hastalık özellikleri ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Ölçeğin, kapsam geçerliği, test- tekrar test güvenirliği (r=.84, p=.000), madde toplam puan korelasyonu, Cronbach alfa katsayısı (a=.90) incelemeleri sonucunda geçerlik ve güvenirliğinin yeterli olduğu belirlenmiştir. Çalışma grubunu oluşturan JRA'lı çocukların ölçek puan ortalaması 71.4 ±16.6 olarak bulunmuş, çocukların ölçek puan ortalamalarının; yaş, hastalık tipi ve süresi ile değiştiği saptanmıştır.

Summary:

This study was metodically verified for the purpose of improving the scale of life quality of school children with juvenile rheumatoid arthritis 6-12 years old. The study data; is obtained by applying a questionnaire which consist the childrens' demographic and disease specialities and a sketch scale form to children who came for their controls between the dates 15th February, 2002- 30th May, 2003, whose JRA diagnosises had been being followed under International Leaguage Associations Rheumatology (ILAR) criteria at istanbul University Cerrahpaşa Medical Fakulty Internal Medicine and Pediatrics Department, the rheumatology outpatient clinics. Having improved on the basis of the relevant literature and finally constituting 46 items life quality scale sketch of school children with JRA of 6-12 ages have been applied to 94 children with JRA. Its validity and reliability have been researched and the results have been evaluated by comparing the children's demographic and disease specialities. After obtaining the results of content validity, test-retest reliability (r=.84, p=.000), item total score correlation, Cronbach alfa coefficient (a=.90) examination, the scale's validity and reliability has been decided sufficient. The tested children with JRA, scala score means have been determined 71.4±16.6 and the children's scala score means have been found out that they are subject to change according to their age, disease type and period.