Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

2013

6-16 yaş arası çocuklarda atomoksetin kullanımının dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu semptomları üzerine etkisi ve tedavi sürecine etki eden faktörlerin araştırılması

Treatment effects of atomoxetine on symptoms of attention deficit hyperactivity disorder and factors associated with treatment response

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 452979

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışmanın amacı klinik popülasyonda Atomoksetin?in Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu semptomları üzerine etkililiğinin ve yan etki profilinin incelenmesi, tedavi sonucuna etki eden faktörlerin belirlenmesidir. Çalışmaya, Haziran 2011- Nisan 2013 tarihleri arasında kliniğimizde dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtileri sebebiyle ATX kullanmış veya kullanmakta olan 6-16 yaş arası 98 hasta dahil edilmiştir. Tedavi etkililiği, Çocuk ve Ergenlerde Davranım Bozuklukları için DSM-IV?e Dayalı Tarama ve Değerlendirme Ölçeği?nde tedavi öncesi ve tedavi sonrası oluşan puan farkı ile, yan etkiler ise 20 maddelik bir yan etki listesi ile hastalar ve aileleriyle yapılan görüşmelerle retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Ölçek puanlarında tedavi öncesine göre %25 azalma yanıt, %40 azalma remisyon olarak kabul edilmiştir. Çalışmaya katılan 98 hastanın verileri değerlendirildiğinde ATX tedavisi ile hastaların ölçek puanlarında %25,6 azalma oluşmuştur. Tüm hasta grubunda yanıt oranı %46,9, remisyon oranı %23,5 olarak saptanmıştır. ATX?in KOKGB komorbid grupta, KOKGB semptomları üzerinde de etkili olduğu saptanmıştır. Hastaların %95,9?unda tedavi ile ilişkili yan etkiler gözlenmiştir. En sık görülen yan etkiler iştahsızlık, bulantı ve uykuya meyildir. İntiharla ilişkili düşünce ve davranışlar, yüksek oranda saptanmıştır. Başlangıç semptom şiddeti, tedavi etkililiği ile ilişkili bulunmuş; cinsiyet, yaş, KOKGB komorbiditesi, önceki stimulan kullanımı, doz ile, etkililik ve yan etki oranları açısından anlamlı ilişki elde edilmemiştir. Komorbid hastalıkların dışlanmadığı, tedaviden fayda görmeyen veya yan etkiler sebebiyle tedaviyi bırakmış olan hastaların da dahil edildiği klinik popülasyonda ATX?in tedaviye yanıt oranlarının konuyla ilgili literatürün geneline göre düşük seviyede kaldığı, yan etkilerin tedaviye devamı olumsuz etkilediği ve ATX kullanan hastaların intiharla ilişkili düşünce ve davranışlar açısından yakın takip edilmeleri gerektiği sonuçları elde edilmiştir.

Summary:

The aim this study is to investigate the efficacy and tolerability of ATX in a clinical population. 98 patients treated with ATX in our child and adolescent psychiatry clinic for symptoms of inattention and hyperactivity during June 2011 and April 2013 have been enrolled in our study. Treatment efficacy was evaluated with DSM-IV based Symptom Checklist for Conduct Disorders in Children and Adolescents; side effects were evaluated with a 20- item side effect list, both retrospectively, through interviews made with patients and their families. Response was defined as 25% decrease, remission was defined as 40% decrease from baseline symptom checklist scores. In 98 patients enrolled in the study, mean change from baseline scores were 25.6%, response rate was 46.9%, remission rate was 23.5%. Treatment emergent adverse effects were observed in 95.9% of all patients. Most frequent side effects were decreased appetite, nausea and somnolence. Suicide related thoughts and behaviours were encountered at a high rate. Treatment efficacy was correlated with baseline symptom severity; no significant relationship was found between gender, age, ODD comorbidity, previous stimulant exposure, dose and treatment efficacy and side effect profiles. Treatment response rates seem to be lower compared to the majority of findings in the literature, in our clinical population in which comorbid conditions and patients who have discontinued treatment because of lack of efficacy or side effects were also included. Treatment emergent adverse effects seem to be significantly correlated with discontinuation of treatment. Patients on ATX must be carefully monitored for suicide related thoughts or behaviours.