Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı

6-7 Eylül 1955 olayları

September 6-7 1955 incidents

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 190402 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

6-7 Eylül 1955'de başta İstanbul olmak üzere yurdun bazı bölgelerindegayrimüslim azınlığa karşı gerçekleşen toplumsal saldırı olayları bu tezde sebep-sonuç ilişkisi çerçevesinde incelenmiştir. Olaylarda meydana gelen saldırılara, esasolarak Rum azınlık hedef olmakla birlikte, diğer gayrimüslim azınlıklar ve hattaTürkler de bu saldırılardan payını almıştır. Olayların sonrasında hemen hemen tümçevreler olanları kınamış ve üzüntülerini dile getirmişlerdir. Hatta saldırıyauğrayanların zararlarının karşılanması için yapılan yardım çalışmaları geniş birkatılım görmüştür. Bir anda kontrolünü kaybeden kalabalıklar tarafından gerçekleşenolayların sebepleri araştırılırken derin bir tarihi süreç değerlendirilmeye alınmıştır.Bu bağlamda olayların esas aktörleri olan Türk ve Yunan toplumlarının tarihiilişkileri incelenmiş, birbirlerine bakış açıları anlaşılmaya çalışılmıştır. Kıbrısmeselesinin olaylara etkisi gelişmeler değerlendirilerek yorumlanmış, basının budönem içinde yaptığı yayınların toplum üzerindeki yansımaları incelenmiştir.Olayların yaşandığı gün olanlar detaylı bir şekilde anlatılmış, sonrasında meydanagelen gelişmeler hakkında bilgi verilmiştir. Son olarak olayların bir dava konusuolarak ele alındığı Yassıada mahkemeleri değerlendirilmiştir.

Summary:

In this thesis, the communal aggressions in 6-7 Sept. 1955 which took placeas a reaction against the non-muslim minority especially in Istanbul and some otherregions of the country have been analyzed under "cause and effect" relation. Whilethe Greek minority had faced the most offensive reactions, other non-muslimminorities and even some Turks have also faced several attacks against them.Following the incidents, almost all the communities and groups in the country havecommiserated and condemned the attacks. There has even been a large participationto the aid organizations that aimed to cover the damages of people who have facedthose attacks. A long historic period has been taken under consideration whileresearching the grounds of the incidents that were caused by crowds loosing theircontrol all of a sudden. Accordingly, the past relations of the Turkish and Greekcommunities, as the main actors of the incidents, have been studied, these nations'approaches against each other have been examined. The effects of the Cyprusconflict on the incidents have also been studied and interpreted by analyzing thedevelopments following the incidents. THe reflections of the media broadcast on thecommunity during the same period have also been analyzed and the details of theincident and the developments after the incident have been fully described. Finally"Yassiada Courts" period have been taken under examination where these incidentswere handled as a seperate case.