Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı

6-7 Eylül 1955 olaylarının basına yansıması

The reflection of 6-7 september 1955 incidents on press

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 422227 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, Türk tarihinde bir "utanç gecesi" olarak da anılan 6-7 Eylül olaylarının tarihsel arka planı, bu olayların Türk basın tarihi üzerinden gelişim ve sonucunun incelenmesi ve günümüz basınında da güncel bir konu olan; "Basın tamamen özgür mü? Yoksa her dönemde iktidarın elindeki bir araç mı?" sorusuna cevap aranmaya ve buradan hareketle asparagas veya yanlı haberlerin toplumsal olaylara etkisi incelenmeye çalışılmıştır. Bunun için öncelikle Türkiye'de azınlıklar ve azınlık sorunları, Kıbrıs sorunu ve oradan hareketle 6-7 Eylül olaylarının tarihsel arka planı incelenmiştir. Ardından akademik temelde, Türkiye'de gazetecilik bağlamında dönemin habercilik anlayışı ve iktidar-basın ilişkileri literatür taraması yapılarak birincil kaynaklar yardımıyla incelenmiş, hangi haberlerin hangi gazetelerde nasıl verildiği ikincil kaynaklar yardımıyla gazeteler taranarak incelenmiştir. Sonuç olarak da iktidar-basın ilişkileri, basının kamuoyu yaratma gücü ve bu tür olaylarda basının objektif davranabilme kabiliyeti sorgulanarak belirli çıkarımlarda bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler; 6-7 Eylül Olayları, Türk Basını, Azınlıklar, Rumlar, Kıbrıs Meselesi, Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi.

Summary:

In this study, the historical background of 6-7 September incidents, which is one of "a night of shame" in Turkish history, examining the results of the development and history of the Turkish press on this incident and sought to answer today's current question topics in the media; "The press is completely free to do?" or "Is it a tool in the hands of power in each period?" and the effects of motion yellow journalism or biased news of social events here have been examined. For this purpose, firstly minorities and minority issues in Turkey, the Cyprus issue has been analyzed and from there, the historical background of the events of September 6-7 were investigated. Then in an academic background, the understanding of journalism and government-press relations were examined in the context of journalism in Turkey with primary sources help by literature screening. And also the newspapers were scanned about which report was examined in which newspapers in which context with the help of secondary sources. As a result, the media questioned for government-press relations, the power to create public opinion and the ability to act objectively in such cases to get certain deductions. Keywords; 6-7 September Incidents, Turkish Media, Minorities, The Rums, Cyprus Issue, Democratic Party, Republican People's Party