Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı / Matematik Eğitimi Bilim Dalı

6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik güdüsü, kaygısı, öz yeterlik inancı ve öz kavramı ile matematik dersine yönelik tutumları arasındaki ilişkiler: Şereflikoçhisar örneği

Investigating relationships among mathematics motivation, anxiety, self-efficacy beliefs, self-concept and attitudes of sixth, seventh and eighth grade students for mathematics course: Şereflikoçhisar sample

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 302024 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırmanın temel amacı; 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik güdüsü, kaygısı, öz yeterlik inancı ve öz kavramı ile matematik dersine yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi incelemektir.Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma 2009-2010 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında, Ankara ili Şereflikoçhisar ilçesine bağlı 17 ilköğretim okulunda okuyan 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileriyle yürütülmüştür. Araştırma, 545 6. sınıf, 473 7. sınıf ve 509 8. sınıf olmak üzere toplam 1527 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.Araştırmada kullanılan veriler matematik dersiyle ilgili duyuşsal özellikler ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Bu ölçek, Abak ve arkadaşları (2002) tarafından fizik dersine yönelik olarak üniversite öğrencileri için hazırlanmıştır. Bu nedenle ölçeğin, araştırmanın hedef grubuna ve matematik dersine göre uyarlama çalışması yapılmıştır. Likert tipi 5 dereceli olan ölçek uyarlama çalışması sonucunda toplam 51 ifadeden oluşmaktadır.Bu çalışmada öncelikle 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ile öğrenci güdüleri, başarı güdüleri, matematik öz yeterlik inançları, matematik öz kavramları, matematik ders kaygısı ve matematik sınav kaygısı arasında anlamlı bir ilişkinin var olup olmadığını belirlemek amacıyla basit korelasyon analizi yapılmıştır. Daha sonra bu değişkenlerin öğrencilerin matematik dersine yönelik tutum puanları ile regresyonlarına bakılmıştır. Son olarak duyuşsal özelliklerle matematik dersine yönelik tutum arasında çoklu regresyon analizi yapılmıştır.Yapılan araştırma sonucunda elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 16 paket programı ve LISREL 8.7 kullanılmıştır.Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin matematik dersi ile ilgili duyuşsal özelliklerinin, matematik dersine yönelik tutumdaki varyansın 6. sınıflarda %79' unu, 7. sınıflarda %88' ini, 8. sınıflarda %82' sini açıkladığı saptanmıştır. Sonuç olarak öğrenci güdüsü, matematik öz yeterlik inancı, matematik öz kavramı, başarı güdüsü değişkenlerinin matematik dersine yönelik tutumun önemli yordayıcıları olduğu belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler: Duyuşsal özellikler, matematik dersine yönelik tutumlar, matematik güdüsü, matematik öz yeterlik inancı, matematik öz kavramı, matematik kaygısı.

Summary:

The main purpose of this study was to explore the relationships between mathematics motivation, anxiety, self-efficacy beliefs, self-concept and attitudes of sixth, seventh and eighth grade students for mathematics course.Relational survey model has been used for the study. The research has been carried out on sixth, seventh and eighth grade students attending 17 primary schools during spring term of 2009-2010 in Şereflikoçhisar town, in Ankara. The total number of students in this research was 1527, composed of 545 sixth grade, 473 seventh grade, 509 eighth grade students.The data were collected from affective characteristics scale related to mathematics course. This scale was originally developed for undergraduate physics courses by Abak and et al. in 2002; therefore, the scale was adapted for this investigation?s target group, geared to mathematics courses. The survey used 51 statements, involving a Likert type scale with 5 options.Firstly analysis of basic correlation was applied to students with the aim of determining if there is a significant correlation between student motivation, achievement motivation, mathematics self-efficacy beliefs, self-concept, mathematics course anxiety and mathematics test anxiety to attitude towards mathematics course. Then, students? attitude towards mathematics course score and regression were examined with these factors. Finally, multiple linear regression analysis was done between students? affective characteristics and attitudes towards mathematics course.The data were analyzed through the statistics program SPSS 16.0 and LISREL 8.7, and analysis of simple linear regression, multiple linear regression (for the variables student motivation, achievement motivation, mathematics self-efficacy beliefs, mathematics self-concept, mathematics course anxiety, mathematics test anxiety and attitude towards mathematics course) were used to analyze the data.According to the results of this research, it was found that students? affective characteristics related to mathematics course explained 79%, 88% and 82% of the variance of attitude towards mathematics course in 6th, 7th and 8th grades respectively. In coclusion, student motivation, mathematics self-efficacy beliefs, mathematics self-concept, achievement motivation were determined as a significant predictor of attitude towards mathematics course.Key Words: Affective characteristics, attitudes towards mathematics, motivation in mathematics, self-efficacy beliefs in mathematics, self-concept in mathematics, anxiety in mathematics.