Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

6 ay-7 yaş arasındaki çocuklarda nazofarengeal streptococcus pneumoniae taşıyıcılığı ve penisilin direncinin belirlenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 115456 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Streptococcus pneumoniae bir çok çocukta pnömoni, menenjit, sepsis, akut otitis media başta olmak üzere çok sayıda enfeksiyona neden olmaktadır Gram- pozitif diplokok olarak sınıflandırılan bu mikroorganizmayı bir çok insan hayatının bir döneminde solunum yollarında taşır Kişiler arasında damlacık yoluyla taşınır ve sporadik olarak yayılır Pnömokoklann neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde antibiyotiklerin kullanılmaya başlanması ile birlikte mortalite ve morbidite oranlarında önemli derecede düşüş sağlanmakla birlikte hala tüm yaş gruplarında önemli bir sorun olmaya devam etmektedir Günümüzde de penisilin bu enfeksiyonların tedavisinde öncelikli yerini korumaktadır Diğer enfeksiyon etkenlerine karşı olduğu gibi pnömokoklara karşıda aşılar geliştirilmektedir Kullanımı ve etkinliği sınırlı olan polisakkarit aşılar yanında kısa bir süre önce kullanıma sunulan konjuge aşılar pnömokoklara bağlı enfeksiyonlardan korunma yönünde atılmış çok önemli bir adımdır İstanbul'da yaşayan ve kreş veya anaokuluna giden sağlıklı çocukların nazofarenkslerinde Streptococcus pneumoniae taşıyıcılık oranını tespit etmek, sağlıklı çocuklarda taşıyıcılığa etki eden faktörleri saptamak, izole edilen Streptococcus pneumoniae suşlannda penisilin duyarlılığını araştırmak, dirençli pnömokok taşıyıcısı olan sağlıklı çocuklarda etkili olan faktörleri belirlemek ve elde edilecek sonuçlarla ülkemizde Streptococcus pneumoniae taşıyıcılığı ve penisilin direnci konusunda yapılacak çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla Nisan 2001- Haziran 2001 tarihleri arasında İstanbul Tıp Fakültesi Sevda Sabancı Kreş- Anaokulu'nda bulunan 175 çocuk incelendi Nazofenksden alman örnekler Müller-Hinton agar besiyerlerine ekildi ve uygun morfoloji gösterenlerin doğrulanması için safrada çözünürlük ve optokin duyarlılık testleri kullanıldı Pnömokok olarak kabul edilen suşlar oksasilin diski ve E-test yöntemiyle NCCLS standartları kullanılarak penisilin direnci yönünden değerlendirildi Çalışma grubundaki 175 çocuktan 18 'inde (%10,3) pnömokok kolonizasyonu saptandı ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.