Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Temel Onkoloji Anabilim Dalı

6 MV X--ışınları kullanılarak planlanan yoğunluk ayarlı radyoterapi hasta tedavi planlarının kalite kontrolünün iki farklı dozimetrik yöntem kullanılarak karşılaştırılması

Comparison of the quality assurance of patient treatment plans which are done by using 6 MV X--ray beams via two different dosimetric techniques

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 303290 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, 36 IMRT tedavi planına ait kalite kontrol testleri iki farklı fantom kullanılarak değerlendirilmiştir.Ölçümler PTW RW3 katı-su fantomunda tüm gantry, kolimatör ve masa açıları sıfır derecede, PTW OCTAVIUS fantomda ise orijinal değişkenleri korunarak PTW 2D-ARRAY 729 detektör ile Varian DHX (RapidArc) lineer hızlandırıcısında yapılmıştır. Ölçülen ve Varian Eclipse 8.9 tedavi planlama sisteminde hesaplanan doz akı haritalarına ait gama analizleri %2, %3, %4 ve %5 DD için 2, 3, 4 ve 5 mm DTA ölçütlerinde PTW VeriSoft 4.1 yazılımıyla hesaplanmıştır. Aynı kriterler için hem yerel hem de küresel referans doz noktalarında, ölçülen ve hesaplanan doz akı haritalarının hem tamamı hem de maksimum %50'lik kısımları için gama analizleri tekrarlanmıştır. Maksimum dozun %5'in altındaki dozların baskılandığı gama analizlerinde, gama değeri küçük eşit 1 olan kısmın %90 olması geçer kıstas olarak kabul edilmiştir.PTW RW3 katı-su fantomda gerçekleştirilen ölçümlerin, %3 DD ve 3 mm DTA ölçütlerinde, değişen referans noktası ve akı haritası genişlikleri için TPS'de hesaplanan izodozlarla uyum içinde olduğu belirlenmiştir. PTW OCTAVIUS fantomda yapılan gama analizlerinde, düşük doz bölgelerindeki tutarsızlıklar sebebiyle, doz akı haritasının tamamı ile yerel referans noktasında yapılan gama analizi hariç, %4 DD ve 4 mm DTA ölçütlerinde %90'ın üzerinde uyum görülmüştür.Çalışmanın sonunda IMRT tekniği ile yapılan tedavi planlarının kontrollerinde PTW RW3 fantomla 0° gantry, kolimatör ve masa açılarının kullanılmasının daha uygun olduğu görülmüştür.Anahtar Kelimeler: Yoğunluk ayarlı radyasyon tedavisi, QA, RW3, OCTAVIUS, Gama analizi

Summary:

In this study, QA tests of 36 IMRT treatment plans were evaluated using two different phantoms.QA plans were prepared on Varian Eclipse 8.9 TPS. The measurements were taken on PTW RW3 solid-water phantom by setting all gantry, collimator and table angles to zero and PTW OCTAVIUS phantom by keeping the original parameters, using PTW 2D-ARRAY 729 and Varian DHX (RapidArc) linac. Gamma analysis were done within %2, %3, %4 and %5 DD and 2, 3, 4 and 5 mm DTA via PTW VeriSoft 4.1 for total and maximum %50 parts of the measured and calculated dose maps at both local and global reference dose points. The part of the maps under %5 of the measured maximum dose were suppressed on the gamma analysis.It is observed that the measurements with PTW RW3 solid-water phantom are in compatible within calculated isodoses by TPS under %3 DD and 3 mm DTA measures at variable reference dose points and fluence map range dimensions. On the gamma analysis of PTW OCTAVIUS phantom, over %90 compliance is observed at %4 DD and 4 mm DTA measures, except for the analysis using total dose fluence map and local reference dose point, due to the inconsistency at low dose regions.As a conclusion, it is found that setting all gantry, collimator and table angles to 0° is more appropriate for the quality assurance tests of IMRT treatment plans.Key Words: Intensity modulated radiation therapy, QA, RW3, OCTAVIUS, Gamma analysis