Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı

6. sınıf ?kuvvet ve hareket? ünitesinde basamaklı öğretim yöntemi ve yaratıcı drama yönteminin öğrenci erişisine ve kalıcılığa etkisi

The effects of curriculum layered and creative drama methods on 6th grade ?force and movement? unit on student achievement and retention of knowledge

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 314961 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın temel amacı; ilköğretim 6. sınıf Fen ve Teknoloji dersi ?Kuvvet ve Hareket? ünitesinde basamaklı öğretim yöntemi ile yaratıcı drama yöntemini, akademik başarıya, fen ve teknoloji dersine karşı tutumuna ve kalıcılığa etkileri açısından karşılaştırmak, hangisinin daha verimli olduğunu deneysel yolla sınamaktır.Araştırma 2010-2011 öğretim yılı güz döneminde Antalya'nın bir ilçesinde bulunan ilköğretim okulunun 6A ve 6B şubelerinde okumakta olan toplam 44 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Bu çalışmada iki deney grubu oluşturulmuştur. Konular I. deney grubunda yaratıcı drama yöntemiyle, II. deney grubunda ise basamaklı öğretim yöntemi ile işlenmiştir. Araştırmada nicel veriler başarı testi, tutum ölçeği ve öğrenme stili ölçeğiyle; nitel veriler ise öğrenci günlükleri, gözlem formu, süreç değerlendirmeleri ve yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır.Araştırma sonuçlarına göre; hem yaratıcı drama yöntemi hem de basamaklı öğretim yönteminin, öğrencilerin akademik başarılarını ve kalıcılıklarını olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Bununla birlikte yaratıcı drama yönteminin uygulandığı deney grubunun akademik başarısı, basamaklı öğretim yönteminin uygulandığı deney grubuna göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Uygulanan her iki yöntemde de, öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersine yönelik tutumları üzerinde istatistiksel anlamda artış görülmemesine karşın, nitel veri toplama araçlarından elde edilen bilgilere göre yaratıcı drama yöntemi ve basamaklı öğretim yöntemi ile öğrencilerin fen ve teknoloji dersine olan ilgilerinin arttığı görülmüştür. Nicel ve nitel veriler arasındaki bu farklılığın, uygulama süresinin kısa ve örneklem sayısının az olmasından kaynaklandığı belirlenmiştir. Ayrıca, yaratıcı drama yöntemi ve basamaklı öğretim yöntemi işlenen gruplardaki öğrencilerin, uygulanan yöntemlere ilişkin olumlu görüş belirttikleri görülmüştür.

Summary:

The basic aim of this study is to compare layered curriculum method and creative drama method on 6th grade `Force and Movement? unit of Science and Technology course for the academic achievement, attitude of Science and Technology and the effects of retention of knowledge; and to determine, by experimental way, which one of these methods is more efficient.The research has been practiced on 44 students those were studying on 6A and 6B classrooms of a school in a town of Antalya city, in the fall mid-term of Education year 2010-2012. In this study, two experiment group was constructed. The subjects were taught with creative drama method in I. experimental group and with layered curriculum method in II. experimental group. Quantitative data were collected from achievement tests, attitude scale and learning style scale; Qualitative data were collected from student?s diaries, the observation form, assessments of process and semi-structured interviews.According to study results, both of creative drama and layered curriculum methods have positive effects on academic achievement and retention of knowledge. However, the academic achievement of experimental group of creative drama was higher than the experimental group of layered curriculum. While both of creative drama and layered curriculum methods did not have any statistically significant effect on the students towards Science and Technology course, according to datas that obtained from qualitative and quantitative tools, Students have seen that they had increrased interest to the science course . The reason of the diffence of qualitative and quantitative datas have been identified that the aplication time had been short and there had been low number of the sample. Furthermore, it has been seen that students both of the creative drama group and layered curriculum group have stated positive thoughts.