Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı / Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı

6. sınıf öğrencilerinin, öğretmenlerinin ve velilerinin performans görevleri hakkındaki görüşleri

The views of the primary scholl class 6th students, teachers and parents about performance tasks

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 385540 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı ilköğretim, 6 sınıf öğrencilerinin, öğretmenlerinin ve velilerinin performans görevleri hakkındaki görüşlerini belirlemektir Nitel yöntem kullanarak yapılan araştırmanın çalışma grubunu Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları'nda görev yapan 15 öğrenci, 7 öğretmen ve 15 veli oluşturmaktadır Araştırmada öğrenciler, öğretmenler ve veliler için ayrı görüşme formları hazırlanmıştır ve kullanılmıştır Ayrıntılı bilgi edinmek için gerekli durumlarda alternatif sorular (sondalar) işe koşulmuştur Görüşmeler katılımcıların onayıyla ses kayıt cihazına kaydedilmiştir Görüşme sırasında alınan ses kayıtları araştırmacı tarafından çözümlenerek bilgisayar ortamında yazıya dökülmüştür Elde edilen yazılı anlatımlar katılımcılara teyit ettirilmiş, katılımcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda yazılı anlatımlara son biçimi verilmiştir Verilerin çözümlenmesinde ?betimsel analiz tekniği? kullanılmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The aim of this study is to evaluate the opinions of primary school students class 6 th, about their teachers and parents performance tasks The research using the qualitative method in the study group who served in Ankara Private Tevfik Fikret School 15 students, seven teachers and 15 parents constituted İn the research, individual inteview forms has been prepared and used for the student, teacher and parents To be able to get the detailed information the alternative questions (probes) has been used The interviews has been recorded on audio recorder with the acceptance of the participants The records taken during the interview, has been resolved and transcribed by researcher using computer The obtained transcript text has been confirmed by participants, according to the feedback from the participants, the final form has been given to written text The descriptive analysis techniques has been used for the data analysis The transcripted data?s has been defined with the participant?s opinions and supported by the literature ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.