Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı / Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı

6 yaş çocuklarının temel kavram bilgi düzeylerini desteklemeye yönelik öyküleştirme yöntemine dayalı bir eğitim uygulaması

An instructional practice based on the storyline method oriented to support basic concept knowledge levels of the 6-year-old children

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 306468 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada öyküleştirme yönteminin 6 yaş çocuklarının temel kavram bilgi düzeylerinin gelişimine etkisinin olup olmadığını araştırmak amaçlanmıştır Bu amaçla 6 yaş çocuklarının kavram bilgilerini arttırmaya yönelik öyküleştirme yöntemine dayalı bir eğitim uygulaması örneği oluşturulmuştur Araştırmada deneysel araştırma deseni kullanılmıştır Araştırmanın çalışma grubunu 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Kırşehir İli'nin Merkez Anaokulu'nda öğrenim gören 6 yaşındaki 39 çocuk oluşturmuştur Araştırmada veri toplama aracı olarak çocukların kavram gelişimlerini ölçmek amacıyla ?Bracken Temel Kavram Ölçeği?nin gözden geçirilmiş formu; ailelerin genel özelliklerini tanımak, haklarında gerekli bilgileri toplamak amacıyla ise araştırmacı tarafından geliştirilen ?Genel Bilgi Formu? kullanılmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In this study, it was aimed to determine whether the storyline method was effective for the development of the basic concept knowledge levels of the 6-year-old children or not For this purpose, a proposal for an instructional practice based on storyline method that increase the concept knowledge of the 6-year-old children was formed Experimental research design was used in the study The study group of the study was composed of 39 children at the age of 6 and enrolled at in Central Kindergarten in Kırşehir province in 2009-2010 educational years As for the data collection tools of the study, the reviewed format of ?Bracken Basic Concept Scale? for measuring concept developments of the children and the ?General Information Form? developed by the researcher to gather necessary information about the families and find out the general characteristics of the families were used Education activities by the researcher was implemented for 8 weeks to evaluate the effects of training scheme based on storyline method to the concept acquisition of the children ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.