Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

60 yaş altı ve 60 yaş üstü populasyonda insülin direncine etki eden faktörler

The factors which influence the insülin resistance in the population under and over the age of 60

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 142343 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Amaç: Bu çalışmada 60 yaş altı ve 60 yaş üstü popülasyonda insulin direncine etki eden faktörleri ve insulin direncinin hipertansiyon (HT) ve iskemik kalp hastalığı (TKH) görülmesine etkisi araştırıldı. Hastalar ve yöntem: İÜ. CTF Geriatri ve İç Hastalıkları polikliniklerine baş vuran 60 yaş alü 24, 60 yaş üstü 45 vaka çalışmaya alındı. Akut enfeksiyon, akut koroner sendrom tanısı almış olanlar, steroid, oral kontraseptif ve hormon replasman tedavisi alanlar çalışma dışı bırakıldı. Ayrıca OGTT'si diabetik olanlar çalışmaya alınmadı. Bütün vakaların demografik ve antropometrik ölçümleri kaydedildi. 12 saatlik açlığı takiben bazal insulin, C-peptid, DHEA- S, IGF-1, total kolesterol, HDL, LDL, trigliserid, ürik asit, homosistein ve fibrinojen tayini için kan örneği alındı. İnsülin direnci HOMA-R formülü ile hesaplandı. Bulgular: İki grubun HOMA-R değerleri arasında anlamlı bir fark bulundu (p=0.03). 60 yaş üstü grupta insülin ile BMI (r=0.589; p=0.000), bel çevresi (r=0.482; p=0.02), homosistein (r=-0.453; p=0.009) ve açlık kan şekeri (r=0.393; p=0.013) arasmda anlamlı bir ilişki vardı. Aynı grupta HOMA-R ile C-peptid (r=0.406; p=0.019), homosistein (r=0.723; p=0.000), ürik asit (r=0.677; p=0.000), LDL kolesterol (r=-0.613; p=0.000) ve HDL kolesterol (r=0.691; p=0.000) arasmda anlamh ilişki bulundu. 60 yaş alü grupta insülin sadece homosistein ile korelasyon gösterdi (r=-0.680; p=0.003). HOMA-R değerlerinin homosistein (r=0.938; p=0.000), C-peptid (r=0.963; p=0.000), LDL (r=-0.603; p=0.006), HDL (r=0.851; p=0.000) ile anlamh korelasyonu vardı. 60 yaş üstü grupta 60 yaş altı gruba göre İKH gözlenmesi olasılığı RR=1.25 (%95 CI 1.08- 1.45), HT gözlenme olasıhğı ise RR=5.43 (%95 CI 1.74-16.93) kat daha fazlaydı. Sonuç: İnsülin direnci yaşlı grupta daha belirgindi. İnsülin azaldıkça homosistein seviyelerindeki artma iki grupta da anlamlıydı. Ayrıca homosisteinin HOMA-R ile pozitif bir 20ilişki göstermesi, homosisteinin insülin direnci ve aterosklerozda önemli bir faktör olduğunu göstermektedir. Anahtar kelimeler: insülin direnci, yaşlılık, ateroskleroz, homosistein 21

Summary:

The factors which influence the insulin resistance in the population under and over the age of sixty ABSTRACT Aim: In this study, we evaluated the factors which influence the insulin resistance in the population under and over the age of sixty. Patients and Methods: 24 patients under the age of sixty and 45 patients over the age of sixty who were admitted to the outpatient clinic of Geriatry and General Medicine departments of Cerrahpaşa Medical Faculty, Istanbul University were included in the study. Patients with acute infection, patients who were previously diagnosed with acute coronary syndrome, patients who were having steroid, oral contaseptive and hormone replacement therapy were excluded. The diabetic patients (diagnosed with OGTT) were excluded from the study. The demographic and antropometric measures of all the patients were recorded. After a 12 hours of fasting period, the plasma levels of basal insulin, C-peptide, DHEA-S, IGF-1, total cholesterol, HDL, LDL, trigliseride, uric acide, homocysteine and fibrinogen were evaluated. Insulin resistance was calculated with HOMA-R formula. Results: There was statistically significant difference between HOMA-R results of each group (p=0,03). Positive correlation was found between insulin and the parameters mentioned above: BMI (r=0,589, p=0,000), waist circumference (r=0,482, p=0,02), homocysteine (r=0,453, p=0,009), fasting blood glucose (r=0,393, p=0,013). In the same group there was a correlation between HOMA-R and the parameters mentioned above: C-peptide (r=0,406, p=0,019), homocysteine (r=0,723, p=0,000), uric acide (r=0,677, p=0,000), LDL cholesterol (r= -0,613, p=0,000), HDL cholesterol (r=0,691, p=0,000). In the group under the age of sixty insulin showed a correlation only with homocysteine (r= -0,680, p=0,003). HOMA-R showed correlation with homocysteine (r=0,938, p=0,000), C-peptide r=0,963, p=0,000), LDL cholesterol (r=-0,603, p=0,006), HDL cholesterol 22(1=0.851; p=O.000). In the group over the age sixty the probability of ischemic heart disease was RR=1.25 (%95 CI 1.08-1.45), the probability of hypertension was RR=5.43 (%95 CI 1.74-16.93). Conclusion: The insulin resistance was higher in the older group. The negative correlation between insulin and homocysteine levels were statistically significant in all the two groups. The positive correlation between homocysteine and HOMA-R suggests that homocysteine is an important factor in insulin resistance and atherosclerosis. Key words: insulin resistance, aging, atherosclerosis, homocysteine. 23