Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

60 yaş üstü yatan hastalarda malnütrisyon taramasında kullanılan testlerin karşılaştırılması, antropometrik ölçümler ve el kavrama gücü ile ilişkisi

Comparision between malnutrition tests, antropometric measures and hand grip test in hospitalzed elderly people

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 337361 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç:Hastaneye yatırılan yaşlı hastaların nütrisyonel risk açısından değerlendirmesinde, tavsiye edilebilecek ve üzerinde fikir birliğine varılmış, ideal tek bir test yoktur. Bu çalışmada, malnütrisyon taramasında kullanılan iki testin, hastaneye yatırılan yaşlı hastalarda karşılaştırılması, antropometrik ölçümler ve el kavrama gücü ile ilişkisinin gösterilmesi amaçlanmaktadır. Yöntem: Çalışmada, İç Hastalıkları, Kardiyoloji ve Enfeksiyon servislerinde yatmakta olan 60 yaş ve üstü 200 hasta değerlendirildi. Çalışmada bir araştırmacı nütrisyonel risk taraması (NRS 2002) ile el kavrama testini, diğer bir araştırmacı ise aynı hastalara mini nütrisyonel tarama testini aynı gün ya da en geç ertesi gün uyguladı. MNT tarama testinde 11 ve altında puan alan hastalara MNT değerlendirme formu da yine aynı araştırıcı tarafından yapıldı. Ayrıca MNT taramasında malnütrisyon riski olmayan 11 puan üzeri hastaların da vücut kitle indeksi (VKİ), üst kol çevresi (ÜKÇ) ve baldır çevresi (BÇ) ölçümleri alındı. Grupların kaç gün boyunca yatarak tedavi gördüğü, hastalık ve kullandığı ilaç sayısı, inkontinans varlığı, idrar sondası takılı olup olmaması, alkol, sigara kullanıp kullanmadığı, düzenli egzersiz yapıp yapmadığı, son 1 yıldaki düşme sayısı, kırık hikâyesinin olup olmadığı, bası yarasının varlığı, nütrisyon destek tedavisi de sorgulandı. İstatistik analizlerinde ki kare ve ANOVA testleri kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 200 olgunun 98'i kadın, 102'si erkekti. Yaş ortalamaları 71,3±8,1 idi. NRS-2002'ye göre malnütrisyon riski sıklığı %34, MNT'ye göre malnütrisyon sıklığı %23,5, malnütrisyon riski sıklığı % 27,5 olarak saptandı. El kavrama testi ile MNT arasında anlamlı ilişki bulunurken (p<0,001); NRS-2002 ile anlamlı ilişki saptanmadı (p=0,511). NRS-2002?ye göre normal nütrisyonel durumu olanların ortalama VKİ değeri 29,5 ±6,4 kg/m2, malnütrisyon riski olanlarda 26,1±5,7 olarak bulundu (p<0,0001). MNT?ye göre normal nütrisyonel durumu olanların ortalama VKİ değeri 30,3±5,8 kg/m2, malnütrisyon riski olanlarda 28,3±6,4, malnütrisyonu olanlarda bu değer 24,4±5,9 kg/m2 olarak bulundu (p<0,0001). Sonuç: 60 yaş üstü ayaktan takip edilen hastalarda malnütrisyon taramasında kullanılmakta olan MNT ve MNT tarama testinin, NRS 2002 gibi yatan hastalarda da kullanılabileceği; sarkopeni tanısı için kriterlerden biri olan el kavrama gücü dışında, antropometrik ölçümlerin de aynı zamanda malnutrisyon tarama ve değerlendirmesinde tek başlarına güvenilir parametreler olduklarını düşünmekteyiz.

Summary:

Purpose: There is no so far described single test and recommended consensus method which is ideal for determining hospitalized elderly patients? nutritional risk assessment. In this study, we intend to screen hospitalized elderly patients for malnutrition by using two tests (described below), and compare the results with anthropometric measurements and hand grip test and describe the relationship between them. Method: In this study, we evaluated 200 hospitalized patients aged 60 years and over in Internal Medicine, Cardiology and Infectious Disease departments. Two independent researchers commissioned to apply the two tests to same patients within the same day or at least the day after. One of the researcher applied nutritional risk screening (NRS 2002) test with the hand grip test and the other applied mini nutritional assessment (MNA). Patients who had a score below 11 in short form MNA test were administered long form MNA test by the same researcher. Body mass index (BMI), upper arm circumference and calf circumference measurements were recorded for patients who had a score over 11 points and were not at risk of malnutrition. The patients participating in the study were also questioned for the number of inpatient days, concomitant diseases, number of medications, the presence of urinary incontinence and urinary catheter, exercise, alcohol and smoking habits, the number of falls in the past year, history of fracture, the presence of pressure sores, and nutritional support treatment. Chi square and ANOVA test were used for statistical analyses. Results: Of the 200 patients, 98 were female and 102 were male. The mean age was 71,3±8,1. According to NRS-2002, prevalence of malnutrition risk was 34%, according to MNA prevalence of malnutrition was 23,5%, and the prevalence of malnutrition risk was 27,5%. According to NRS-2002 38% of the patients at risk for malnutrition were female and 62% of the patients at risk for malnutrition were male (p=0,029). While the relationship between hand grip test and MNA were statistically significant (p<0.0001), there was no statistical significance between hand grip test and NRS-2002 (p=0,511) . According to NRS-2002 the mean BMI of the patients who had normal nutritional status was 29,5±6,4 kg/m2, this value was 26,1±5,7 (p<0.0001) for the patients who had malnutrition risk. According to MNA 2002 the mean BMI of the patients who had normal nutritional status was 30,3±5,8 kg/m2, this value was 28,3±6,4 for the patients who had malnutrition risk and 24,4±5,9 kg/m2 in the malnourished patients (p< 0.0001). Conclusion: We suppose that MNA test and MNA screening test which were used for screening of malnutrition in outpatient setting can be used for hospitalized patients as NRS 2002, and we claim that anthropometric measurements and hand grip test would be reliable parameters for sarcopenia as malnutrition screening and assessment.