Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı

60 Yaş üzeri kadınlarda kemik mineral yoğunluğu farklılığının fiziksel performansa etkisi

The effect of the bone mineral density differences on physical performance in the women over the age of 60 year

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 242174 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı, farklı kemik mineral yoğunluğuna (KMY) sahip 60 yaş üzeri kadınlarda fiziksel performans (bedensel verimi) değerlendirmek ve hangi ölçütün daha çok etkilendiğini belirlemektir. Çalışmaya 60 yaş üstü, en az 5 yıldır menapozlu, bilişsel işlev düzeyi 24'ün üstünde olan ve primer osteoporozu (OP) olan 58 postmenapozal kadın alınmıştır. Bireyler T puanları ve radyolojik omur kırıkları dikkate alınarak gruplara ayrılmıştır: Grup1, normal (T puanı ? -1), grup2, osteopeni (T puanı <-1 ve >-2.5), grup3, OP (T puanı ? -2.5) ve grup4, yerleşmiş OP (T puanı ? -2.5SD ve ? 1 kırık). Lomber T puanına göre 4 gruba ayrılmışken, femur T puanına göre 3 gruba ayrılmışlardır (Grup1-3). Bireylerin statik denge, dinamik denge, aerobik dayanıklılık, kuvvet ve esneklikten oluşan bedensel verim, beden kompozisyonları, yaşam kaliteleri ve beslenme analizleri değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda femur T skoru dikkate alınan gruplar arasında beden kompozisyonu, yaşam kalitesi ve besin tüketimleri yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Lomber T puanına göre gruplar arasında ise sadece sol otur eriş testinde farklılık belirlenmiş ve osteoporoz grubunun sol otur-eriş testinin diğer gruplardan daha iyi olduğu saptanmıştır. Diğer bedensel verim testlerinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır.

Summary:

The aim of this study was to evaluate the physical performance of the women had different bone mineral density and to determine the most affected item among the physical performance measures. 58 women participated who were over the age 60, postmenopausal status was at least five years, cognitively intact (>24 point), and had primary osteoporosis. The participants were grouped according to the T scores and radiologic fracture: Groups 1, Normal (T-score above -1), Group 2, osteopenia (T-score between -1 and -2.5), Group 3, osteoporosis (T-score at or below -2.5), Group 4, severe osteoporosis (T-score below -2.5 in the presence of one or more fragility fractures.). There were four groups according the lumbar T scores, and three groups according to the femur T scores (Group 1-3). The physical performance measures such as static balance, dynamic balance, aerobic endurance, muscle strength and flexibility; generic and disease specific quality of life, and daily nutritient intake were evaluated and compared between the groups. There were no significant differences in the physical performance measures, quality of life and daily nutritient intake between the groups allocated to the femur T scores. There was no significant differences on the physical performance measures, quality of life and daily nutritient intake between between the groups allocated to the lumbar T scores except the left sit-and-reach test. The left sit-and-reach test performance was higher in the osteoporosis group.