Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

60 yaş üzerindeki hastalarda aort kapak replasmanı

Aortic valve replacemment in patients older than 60 years

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 171443 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET 60 Yaş Üzerindeki Hastalarda Aort Kapak Replasmanı Çalışmamızın amacı, izole ve/veya konkomitan stentless aort kapak replasmanı (sAVR) uygulanan 60 yaş üzerindeki hastalardaki klinik sonuçlar, sol ventrikül kitle indeksi ve hemodinamik sonuçların incelenmesidir. Ocak 2002 ve Ağustos 2005 tarihleri arasında, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara Özel Umut Hastanesi ve Ankara Kavaklıdere Umut Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümlerin'de, 60 yaş üzerinde, AD ve/veya AY tanısı ile izole veya konkomittan CABG ile AVR uygulanan hastalar retrospektif ve prospektif olarak değerlendirildi. Sol ventrikül hipertorfisindeki regresyon araştırıldı. Çalışmaya toplam 88 hasta olmak üzere iki grup dahil edildi. 44 hastaya mekanik biliflet aort kapak replasmanı (1. grup-mAVR, ortlama yaş 69,3±4,2 yıl), 44 hastaya ise stentless biyoprotez aort kapak replasmanı (2. grup-sAVR, ortlama yaş 72,3±6,9 yıl) uygulandı. Mekanik biliflet aort kalp kapağı ile AVR uygulanan 44 hastaya (mAVR) Sorin Bicarbon TM aort kalp kapağı (SBTM) (Sorin Biomedica, Saluggia, İtalya), stentless biyoprotez aort kalp kapağı ile AVR uygulanan 44 hastaya (sAVR) ise Toronto SPV stentless aort kalp kapağı (TSPV) (St.Jude Medical, St Paul, Minnesota, ABD) (18 hasta), Sorin Freedom Solo stentless aort kalp kapağı (SFS) (Sorin Biomedica, Saluggia, italya) (16 hasta) ve Elan stentless aort kalp kapağı (ES) (Aortech Europe, Swillington, Leeds, İngiltere) (10 hasta) kullanıldı. Hasta takipleri hastanın NYHA sınıflaması, maksimum ve ortalama aort gradienti, interventriküler septum, arka duvar kalınlığı, sol ventrikül diastol sonu çap ile sol ventrikül sistol sonu çap, sol ventrikül ejeksyon fraksyonu, sol ventrikül kütle ve sol ventrikül kütle indeksi ile yapıldı, iki grup arasındaki preoperatif, postoperatif 1. hafta, 6. ay ve 1. yıldaki değerleri arasında karşılaştırma yapıldı. Tüm hastalar için ortlama takip süresi 18±6 ay olarak bulundu. Toplam takip süresi 1584 ay olarak hesaplandı. 78İki grubun preoperatif verileri arasında fark yoktu. sAVR grubundaki KKZ ve KPBZ daha uzun sürmektedir, iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır. Bu fark, stentless kapak implantasyonunun daha fazla cerrahi bilgi ve beceri gereksinimi olmasına bağlanmaktadır. İki grup karşılaştırıldığı zaman, zaman içinde maksimum aort gradienti, ortlama aort gradienti, interventriküler septum, arka duvar kalınlığı, sol ventrikül diastol sonu ve sol ventrikül sistol sonu çaplarında, sol ventrikül ejeksyon fraksyonu, sol ventrikül kitle ve sol ventrikül kitle indeksinde, NYHA sınıflamasında azalma olduğu ve bu azalmanın sAVR grubunda, mAVR grubuna göre daha fazla olduğu bulundu, interventriküler septum ve arka duvar kalınlığı dışında iki grup arasındaki karşılaştırmada istatistiksel fark bulunmadı. LVM'deki 1. yıl sonundaki gerileme, sAVR grubunda %23 iken, mAVR grubunda %18 olarak bulundu. İki grup için de LVM'deki maksimum azalma ameliyattan sonraki ilk 6 ay içinde gerçekleşti. İki grup arasında operasyon ve ilk 30 günlük mortalite oranları arasında bir fark bulunmamaştır. Erken ve geç postoperatif komplikasyonlar arasında istatistiksel bir fark bulunmaz iken, kanama, tromboemboli ve endokardite bağlı komplikasyonlar sAVR grubunda daha az görülmüştür. Sonuç olarak, AVR operasyonu stentless biyoprotezler kullanılarak, 60 yaş üzerindeki hastlarda kabul edilebilir bir mortalite ve morbidite ile gerçekleştirilebilinir. Stentless aort kapakları, 60 yaş üzerinde AVR planlanan hastalarda; antikoagulasyona gereksinim olmadan, düşük tromboemboli, kanama ve endokardit riski ile birlikte, sol ventrikül fonksiyonlarının daha iyi ve hızlı bir şekilde toparlanmasına olanak tanıyan çok iyi bir alternatiftir. Anahtar Kelimeler: 60 yaş üstü, Antikoagulasyon, Sol Ventrikül Kitlesi (LVM), Stentless Aort Kapakları, Mekanik Aort Kapakları 79

Summary:

SUMMARY Aortic Valve Replacement In Patients Older Than 60 Years The aim of our study is to evaluate left ventricular mass index, clinic and hemodynamic results in patients who have gone under either isolated or concommitant aortic valve replacement procedures with stentless aortic valves and comparison with mechanical aortic valves. Between January 2002 and August 2005, patients older than 60 years with the diagnosis of aortic stenosis and/or aortic regrugitation, in Ankara University School of Medicine Cardiovascular Surgery Department, Ankara Private Umut Hospital and Ankara Kavaklıdere Umut Hospital who had isolated or concommitant aortic valve replacement were included in this study. Data was collected both retrospectively and prospectively. Regression in left ventricular hypertrophy and complications were analized. We had 2 groups of patients with a tolal number of 88. In group 1, 44 patients had aortic valve replacement with mechanical biliflet aortic valves (m-AVR, mean age 69,3±4,2 years). In group 2, 44 pateints had aortic valve replacement with stentless aortic bioprothesis (s-AVR, mean age 72,3±6,9 years). In group m-AVR, we have used Sorin Bicarbon TM (SBTM) (Sorin Biomedica, Saluggia, Italy); in group s-AVR we have used Toronto SPV stentless aortic bioprothesis (TSPV) (St.Jude Medical, St Paul, Minnesota, USA) in 18 patients, Sorin Freedom Solo stentless aortic bioprothesis (SFS) (Sorin Biomedica, Saluggia, Italy) in 16 hasta and Elan stentless aortic bioprothesis (ES) (Aortech Europe, Swillington, Leeds, UK) in 10 patients. For both groups mean follow up time was 18±6 months, total follow up time was 1584 months. We have searched for the NYHA Classification, maximum and mean aortic gradients, interventricular and posterior wall lengths, left ventricular end diastolic diameter and left ventricular end systolic diameters, left ventricular mass and left ventricular mass index in both 80groups. We have compared both groups with the parameters in preoperaive, postoperative first week, 6th month and 1st year. There was no difference between two groups in their preoperative datas. In s-AVR group we have found cross clamp time and total cardiopulmonary bypass time longer from the one in m-AVR. There was statistical difference between two groups. That was because stentless bioprothesis demands more surgical skill for implantation. When we compare both groups, we found that maximum and mean aortic valve gradients, interventricular septum, posterior wall length, left ventricular end diastolik and end systolic diameters, left ventricular mass and left ventricular mass index, NYHA Classification decreased more in s-AVR group. But except from interventricular septum and posterior wall length, we haven't found any statistical difference between both groups. The maximal regression in left ventricular mass in one year was 23% in s-AVR, but 1 8% in m-AVR. For both groups the regression of LVMI was maximal in postoperative six month. We have found no difference in operative and 30-days-mortality rates for both groups. Although we haven't found any statistical difference in early and late complication rates, complications because of bleeding, tromboemboli and endocarditis were lower in s-AVR group. In conclusion, AVR operations with stentless bioprothesis in patients older than 60 years can be performed with an acceptable mortality and morbidity rate.AVR with stentless bioprothesis gives the advantage of low tromboemboli, bleeding and endocarditis complications withouth the need for anticoagulation. Stentless valves are good alternatives with better and quicker recovery of left ventricular functions. Key Words: Older than 60 years, Anticoagulation, Left Ventricular Mass, Stentless Aortic Valves, Mechanical Aortic Valves 81