Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bilim Dalı

2014

60 Yaş ve üzeri bireylerin yaşlı hizmet metkezini tercihleriyle yaşam kaliteleri ve sosyo kültürel demografik özelliklerinin ilişkisi: Bir araştırma

The research on relationship between quality of life, socio-cultural and demographic characteristics of seniors benefit from elderly services centre

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 361851

Tezi Bul
Özet:

60 yaş ve üzeri temel günlük gereksinimlerini kendi karşılayabilen fakat yeti kayıpları yaşayıp farklı desteklere gereksinim duyan ileri yaşlıların, sosyo-kültürel ve demografik özelliklerinin anlamlı bir fark yaratıp yaratmadığı ve yaşam kalitelerinin yaşlı hizmet merkezleri ile nasıl ilişklilendiğini görmek çalışmanın amacı olmuştur. Tanımlayıcı nitelikteki araştırmanın evrenini Yaşlı Hizmet Merkezlerinin 60 yaş ve üzeri günlük temel gereksinimlerini kendileri yapabilen 951 üyesi oluşturmuş, 193 örneklem grubu ile çalışılmıştır. Veri toplamak için kullanılan anket formu iki bölümdür. İlk bölüm yaşam kalitesi alt bileşenleri ile merkez hedeflerini içeren 40 değişkeni, ikinci bölüm demografik, sosyokültürel özellikleri kapsar. Yaşlılarda yeti kayıplarına bağlı gelişen destek gereksiniminin farlı düzeyde ve nitelikte gelişeceği, dolayısı ile aktif yaşamın devamı için farklı desteklere gereksinim duyulacağı varsayımından yola çıkarak, araştırmada hiyerarşik olmayan k ortalamalar yöntemi kullanılıp yapılan kümeleme analizi sonucunda, kümelerin anlamlı düzeyde farklı oldukları görülmüştür. Analizler sonucunda kümelerin demografik ve sosyokültürel özelliklerinden yaş kriteri dışında anlamlı bir fark olmadığı, yaşam kalitesi ve merkez hedefleri yargılarında ise anlamlı farklılıklar görülmüştür. Yaşamın ilerleyen dönemlerinde farklı yeti kayıpları yaşanmakta; bu kayıplar fiziksel, ruhsal ve sosyal desteklere gereksinimi zorunlu kılmaktadır. Bugüne kadar akrabalardan gelen bu destek artık kurumlar tarafından verilerek bireyin bağımsız yaşamaya devam etmesi sağlanmalı, aile ve yakınlarına bağımlılığı önlenmelidir. İyi bir öz bakım yanında, zamanında ve her gereksinime yönelik verilecek bu destek hizmetleriyle, birey yaşamının sonuna kadar yaşam kalitesi seviyesini düşürmeden aktif yaşamını sürdürebilir.

Summary:

The purpose of this study is to see how elderly services centers effects to the quality of life of people who is 60 and over and needs support due to the loss of ability although they can manage their daily basic requirements and whether the socio-cultural and demographic characteristics of these seniors cause a significant difference. Descriptive study have been created with 951 members of the elderly population aged 60 years and older, can meet basic daily needs their own in Service Centers and for this 193 sample groups were studied with. The questionnaire used for data collection is in two parts. The first part covers the life quality composing sub-components and central targets of 40 variables, the second part the demographics and socio-cultural features. The clustering analysis appliying non-hierarchical k average method assuming different supports will be needed in order to continue active life of elderly arise at different levels and in different qualities in the research, showed that clusters are significantly different. Results showed that there was not a significant difference in demographics and sociocultural characteristics of the clusters except the age criteria while differences were observed in their center targets and the quality of life. Various ability losings are experienced in the late stages of life which require mandatory physical, mental and social supports. This support from relatives so far is now given by the institutions dependence on family and relatives should be avoided. Individuals can continue active living without lowering their level of life quality with a good self-care and timely detected support services that meet every requirement.