Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı

2018

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun çerçevesinde taksitle satış sözleşmesi

Sales contract by installment as per scope of Turkish Code of Obligations with 6098 number and law on the protection of the consumer with 6502 number

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 523007

Tezi Bul
Özet:

Taksitle satış sözleşmesi, satıcının, satış konusu taşınır malı satış bedeli ödenmeden alıcıya teslim etme, alıcının da malı teslim aldıktan sonra satış bedelini en az iki taksit halinde ödeme yükümlülüğü altına girdiği bir veresiye satış türüdür. Günümüzde, oldukça geniş uygulama alanına sahiptir. Bu çalışmamızda taksitle satış sözleşmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde incelenmiştir. Bu iki kanunun yanı sıra Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik, 4721 sayılı TMK m. 764-766 ve satış sözleşmesine ilişkin genel hükümlerden de faydalanılmıştır. Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, taksitle satış sözleşmesinin tanımı, unsurları, kanuni dayanağı, uygulama alanı, niteliği ve benzer sözleşmelerden ayrılması üzerinde durulmuştur. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un taksitle satış sözleşmesinin konusu bakımından örtüşmemesi, sözleşmeye ilişkin genel bir tanıma ulaşmayı ve sözleşmenin uygulama alanının tespitini zorlaştırmıştır. İkinci bölümde, taksitle satış sözleşmesinin kuruluşu açıklanmaya çalışılmıştır. Bu bölümde, sözleşmesinin tarafları, şekli, süresi ve taksitle satış sözleşmesinde alıcıyı korumaya yönelik tedbirler üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde taksitle satış sözleşmesinin hükümleri açıklanmaya çalışılmıştır. Bu bölümde, sözleşmenin hükümleri genel olarak açıklandıktan sonra alıcının peşinat ve taksit ödeme borçlarının ifasında temerrüde düşmesi durumunda satıcının sahip olduğu haklar, bu hakların kullanılması için gerekli olan şartlar, alıcının hakları ve mülkiyeti saklı tutma sözleşmesi üzerinde durulmuştur.

Summary:

Sales contract with installments is a type of sales for account that the sales subject is a credit sales type where the goods are delivered to the buyer without paying the sales price and the buyer is obliged to pay the sales price in at least two installments after receiving the goods. Today, it has a very big range of usage in markets. In this study, sales contract with installments was evaluated as per the perspectives of Turkish code of obligations with 6098 number and law on the protection of the consumer with 6502 number. Besides these two codes, Regulation on Sales Contracts by Installment, 764-766th articles of TMK with 4721 number and general provisions on sales contract were used. Our study has three sections. In first section, definition, elements, legal ground, application area, quality and difference of what compared to similar contracts of sales contract with installment were mentioned. Turkish code of obligations with 6098 number and law on the protection of the consumer with 6502 number do not have mutual grounds, which made having a general definition on contract and detection of application area of contract a lot harder. In second section, establishment of sales contract with installment were tried to be explained. In this section, parties, type, duration of contract and precautions for protection of buyer in sales contract with installment were mentioned. In third section, provisions of sales contract with installments were tried to be explained. In this section, after explaining general provisions of contract, right of buyer in case the buyer has a default of execution of debts for down payment and payments with installments, required conditions in order to use these rights, rights of buyer and contract on keeping property hidden were explained.