Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Galatasaray Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde anonim şirketlerde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu

Special meetings of holders of privileged shares in joint stock companies under the Turkish Commercial Code no. 6102

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 317599 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Uygulamada, finansman sağlamak amacıyla, yatırımcılara hissedarlık kapıları açılarak yatırımcıların şirkette sahip olduğu paylara, şirketteki diğer paylara oranla daha üstün ve farklı haklarla tanınmak suretiyle şirketin ekonomik ihtiyaçları karşılanması yoluna gidilmektedir Esas itibariyle anonim şirketlerde paylar, sahiplerine eşit haklar tanırken, ana sözleşme ile pay sahipliği haklarının içerik itibariyle bazı pay veya pay grupları lehine farklı kılınması mümkündür Payların eşitliği ilkesi aynı nitelikteki paylar için geçerli olduğundan ve paylar arasında mutlak eşitlik zorunluluğu olmadığından, farklı şartlar altındaki pay sahiplerine imtiyazlı payların tesis edilmesi ve imtiyazlı pay sahiplerine farklı muamelede bulunulması eşit işlem ilkesine aykırılık oluşturmayacaktır İmtiyazlı paylar, anonim şirketteki diğer paylara nazaran sahiplerine daha üstün nitelikli haklar bahşettiği için ehemmiyet arz etmekte ve kanunda özel hükümler çerçevesinde düzenlenmektedir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In the application, it is preferred to meet the economical needs of the company by opening shareholding doors for the investors and granting superior and different rights for the shares they own in the company as compared with the other shares Although the shares generally grant equal rights to the stockholders in the joint stock companies, it may be possible to make the shareholding rights different with regard to content in favor of certain stockholders based on the articles of association for the purpose of providing financing to the company Since the equality of shares principle is valid for the shares of the same nature and there is no absolute equality between the shares, it shall be possible to act differently for the stockholders under different conditions and therefore, the issuing of privileged shares shall not be contrary to the equal treatment principle The privileged shares are important since they grant more rights to their holders as compared with the other shares in the joint stock company and for this reason; they are regulated within the framework of special provisions in the law ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.