Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı

2015

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre rüçhan hakkının kısıtlanması

Limitation of the pre-emption right under Turkish Commercial Code Numbered 6102

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 422324

Tezi Bul
Özet:

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Rüçhan Hakkının Kısıtlanması" başlıklı bu çalışmada Türk Ticaret Kanununun 461. maddesi kapsamında paysahibinin kanuni rüçhan hakkının kısıtlanmasına ilişkin hukukumuza getirilen yeni düzenlemenin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda çalışmada öncelikle rüçhan hakkı kavramı kaynakları, niteliği ve kapsamı dikkate alınarak açıklanıp kullanılması usulü üzerinde durulmuş, ayrıca Kanunda bulunan diğer ve yeni müesseselerle ilişkisi irdelenmiş, benzer kavramlardan farkı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Devamında ise hakkın kısıtlanması biçimleri açıklanarak kısıtlama yapılmasının şekli ve maddi şartları incelenmeye ve paysahibinin başvurabileceği hukuki koruma yolları tespit edilmeye çalışılmış; uygulamada sorun yaratabilecek hususlara çözümler getirilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda yeri geldikçe mehaz İsviçre Borçlar Kanununu ve yabancı mevzuat dikkate alınmıştır. Aynı zamanda sermaye piyasası mevzuatının da konumuzla alakalı olduğu ölçüde Kanunun düzenlemesi ile karşılaştırılmasına çaba gösterilmiştir. Anahtar Kelimeler: Rüçhan hakkı, yeni pay alma hakkı, kaldırılma, sınırlandırılma, kısıtlanma, haklı sebep, eşit işlem ilkesi.

Summary:

This work named "Limitation of the Pre-emption Rights under Turkish Commercial Code Numbered 6102" has the objective to examine the new regulation of the Turkish law on the limitation of the pre-emption (subscription) rights brought by Turkish Commercial Code Article 461. Within this context, firstly, the pre-emption right is explained with the examination of its resources, essence and scope. Furthermore, the author of this work tries to study the right's relation with other and new notions of the Code and to reveal its differences from similar notions. On the second part of this work, it is sought to explain the types of limitation to the right, to examine the formal and material conditions of the limitation and to clarify the protection of the shareholder via legal procedures in case of unlawful breach of his right. It is aimed to bring solutions to the possible application problems. In this work, Swiss Code of Obligations as the reference code and other foreign laws are also examined where necessary. Capital market regulations are also tried to be reviewed where it is relevant regarding the scope of this work. K ey w o rd s: Pre-em ption right, subscription right, restriction, w ithdraw al, lim itation, ju st cause, good cause, principle o f equal treatm ent.