Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca donatanın gemi adamlarının kusurlarından doğan sorumluluğu ve sorumluluğun deniz alacaklarına karşı sorumluluğun sınırlandırılması hakkında Londra konvansiyonu uyarınca sınırlandırılması

Liability of the shipowner arising from the faults of the seamen according to the new turkish commercial code, no. 6102 and the limitation of liability according to the London convention on limitation of liability for maritime claims

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 328534 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Söz konusu çalışmada, donatan ve gemi işletme müteahhidi kavramları ve donatanın gemi adamlarının kusurlarından doğan sorumluluğu kapsamında genel olarak borç ve sorumluluk kavramları ile donatanın ?den sorumluluğu incelenmiştir. Ardından, donatanın gemi adamlarının kusurlarından doğan sorumluluğunun sınırlandırılabilir olması hususu değerlendirilmiş olup, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ile 6762 sayılı mülga Türk Ticaret Kanunu'nun kabul etmiş olduğu ilgili sistemler incelenmiştir. 1976 tarihli Deniz Alacaklarına Karşı Sorumluluğun Sınırlandırılması Hakkında Londra Konvansiyonu maddeleri Türk Hukuku bakımından değerlendirilmiş ve incelenmiş olup, 17 Ekim 2010 itibarıyla taraf olunan 1996 Protokolü (1976 Londra Konvansiyonu'nun maddelerini güncellemiş olan) bakımından durum değerlendirmesi yapılmıştır. Son olarak da, 1976 Londra Konvansiyonu ve 1996 Protokolü'ne neden ihtiyaç duyulduğu ve bu konvansiyonun hangi ihtiyaçlara cevap verdiği incelenmiş olup, Konvansiyon hükümlerinin Türkiye bakımından uygulanabilirliği tartışılmıştır. Bu bağlamda, Türk Hukuku uygulamasında ulaşılacak kolaylık ve uluslararası sözleşmelerle olan uyum süreci sonucu gelinen nokta konu edilmiştir.

Summary:

In this dissertation, the concepts of the shipowner and the disponent owner alongside with the concepts of obligation and liability within the scope of the liability of the shipowner and the shipowner?s liability arising from the faults of the seamen are examined. Further, the limitability of liability of the shipowner arising from the faults of the seamen is examined together with the related systems within the new Turkish Commercial Code, No. 6102 and the obsolete Turkish Commercial Code, No. 6762. Articles of London Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims dated 1976 are evaluated and examined in connection with the provisions of Turkish Law together with the articles of 1996 Protocol (that updated the 1976 Convention) to which Turkey became a member on 17.10.2010. Over and above, the rationale behind the need to 1976 London Convention and 1996 Protocol and the answer to which needs that the convention meet are examined alongside with the applicability of them under Turkish Law. In this context, the ease which is planned to be attained in regard to the application of Turkish Law and the harmony that has actually been reached by the international conventions are discussed.