Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı

6306 sayılı afet risklerinin azaltılamsı hakkında kanunla mülkiyet hakkına getirilen müdahaleler

Interventions brought to propety right by the law no 6306 on transformation of the areas under disaster risk

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 397746 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ülkemizde doğal afetler nedeniyle oluşan can kayıplarını önlemek amacıyla, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kabul edilmiş ve 31 Mayıs 2012'de yürürlüğe girmiştir. Ancak, bu Kanun mülkiyet hakkına birçok müdahale öngörmektedir. Mülkiyet hakkı, anayasal bir hak olup kişiye kullanma, yararlanma ve tüketme hakkı vermektedir. Bu hak, sadece ulusal mevzuatla korunan bir hak olmayıp aynı zamanda uluslararası sözleşmelerle de korunan bir haktır. Dolayısıyla, söz konusu Kanun açısından mülkiyet hakkına ne gibi müdahaleler getirildiği bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. İnceleme iki bölüm ve bir sonuçtan meydana gelmektedir. İlk bölümde "İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında ve Türk Hukukunda Mülkiyet Hakkının Sınırlanması" ele alınmıştır. Burada yer alan, "Türk Hukukunda Mülkiyet Hakkının Sınırlanması" başlığı altında, hukukumuzdaki sınırlama rejimi netleştirilmek istenmiştir. Bunun sebebi, Kentsel Dönüşüm Kanununun bu rejim çerçevesinde irdelenmesi için gerekli olan zemini oluşturmaktır. Bölüm içerisinde "İnsan Hakları Avrupa Mahkemesine Göre Mülkiyet Hakkının Sınırlanması" başlığı da yer almaktadır. Bu başlık altında ulaşılan kanaat sayesinde, ülkemizde benimsenen sınırlama rejimi ile İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin benimsediği sınırlama rejimli karşılaştırılmış, olması gereken hukuk bakımından sonuçlar açıklanmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde, öncelikle kentsel dönüşüm için öngörülen hukukî süreç tanıtılmıştır. Ardından bu süreç, mülkiyet hakkının sınırlanması rejimi bakımından incelenmiştir.

Summary:

The Law No 6306 on Transformation of the Areas under Disaster Risk was adopted for the purpose of preventing the losses of life occurring due to natural disasters in our country and came in to force on May 31, 2012. However said Law anticipates many interventions to property right. Property right is a constitutional right and confers the person the right of use, benefit and consume. This right is a right which is not only protected by national legislation but also protected by international agreements. Consequently what kinds of interventions are brought to property right in terms of said law constitutes the subject of this study. Examination consists of two sections and one conclusion. In the first section '' Restriction of Property Right in Decisions of European Court of Human Rights and Turkish Law'' is dealt. The restriction regime in our law is sought to be clarified under the title '' Restriction of Property Right in Turkish Law'' contained herein. The reason of this is forming the basis required for examination of the Urban Transformation Law thoroughly with in the frame of this regime. In this section also the title ''Restriction of Property Right according to European Court of Human Rights'' takes place. Thanks to the conclusion reached under this title, the restriction regime adopted in our country and the restriction regime adopted by the European Court of Human Rights'' are compared and the results in regard to law that should apply are explained. In the second section of the study initially the legal process that is foreseen for the urban transformation is introduced. Then this process is examined with regards to regime on restriction of property right.