Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı

634 sayılı kat mülkiyeti kanunu değişiklik tasarısı üzerinde çalışmalar

A sutdy on the proposed amendments in the condominium

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 217864 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu yürürlüğe girdiği 02 Ocak 1966 tarihinden bu yanaen kapsamlı olanı 13.04.1983 tarihli 2814 sayılı yasa olmak üzere beş kez değişiklikve ilave yasalarla değişen zaman ve ihtiyaçlara uyumlu hale getirilmeye çalışılmıştır.Ancak kırsal kesimden şehirlere göç olgusunun yoğunlaşmasıyla sağlıklı konutihtiyacının giderilebilmesi için birden fazla parsel üzerinde inşa edilen sitelerinartması ? Toplu Yapı? kavramını günlük yaşantımıza sokmuş, 1999 yılı AdapazarıİzmitDepremi ile ? Ana Yapının Güçlendirilmesi? konularında sorunlar yoğun birşekilde yaşanmıştır. Diğer taraftan Kat Malikleri Genel Kurul Kararlarının iptalineyönelik davalarda husumetin iptali istenen karara olumlu oy kullanan tüm katmaliklerine yöneltilmesi gerekliliğinin verdiği sıkıntıların da aşılması gerekmektedir.Yasama işlevinin gecikmesine karşı Yargı erkinin ?genel hukuk kaidelerini ?ile çözümçabaları, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün uygulamada ortaya koyduğuçözümlerin takdiri yanında, konunun yasallaşması ve kat mülkiyeti tesisi önündekibürokratik engellerin kaldırılmasının hızlı bir şekilde yapılması gerekmektedir.Değişiklik tasarısının bina yönetim hususunda yenilik içermemesi büyük eksiklik oluptez çalışmasının sonuç kısmında bu konuya değinilmiş bulunmaktadır.

Summary:

Since the date of its effectiveness on 02 January 1966 to date, the Sectional TitlesAct No. 634 has been tried to be made compatible with the changing time andrequirements through proper amendments and supplementary acts to thereto, withthe act no. 2814 dated 13.04.1983 being the most comprehensive one. However,the increased sites constructed on multi parcels in order to remedy the need forhealthy housing due to intensive migration from rural areas to cities has introducedthe concept of ? Housing Complex? into our daily life, and along with the AdapazarıİzmitEarthquake that was experienced in 1999, the troubles have been intensivelyencountered on the issues of ? Strenghtening of the Main Structure?. On the otherhand, in the acts filed for cancellation of Resolutions of Sectional Title Holders?Meetings, the troubles caused by the necessity of directing the order for which thecancellation of dispute is requested toward all sectional title holders who cast votesin favour of the resolution should also be overcome. In addition to the efforts ofJuridical power for solving the issue through ?general rules of law? , despite delays inlegislative function, as well as the appreciation of solutions practically established bythe General Directorate of Title Deeds Registry and Cadastre, the legalisation of theissue and the removal of any obstacles before establishment of sectional title mustbe done as quickly as possible. The fact that the amendment bill does not containany reform on management of buildings is a great deficiency, as this issue has beenaddressed in the conclusion section of this thesis study.