Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı

2019

6360 sayılı yasanın büyükşehir belediyelerinin içmesuyu hizmetlerine etkisi: Antalya Büyükşehir Belediyesi örneği

The impact of law 6360 on the drinking water services of metropolitan municipalities: Antalya Metropolitan Municipality

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 604788

Tezi Bul
Özet:

ÖZET Türk kamu yönetiminde 2000'li yıllardan itibaren yapılan bir dizi reformla belediyeler görev, yetki ve sorumluluk bakımından pek çok dönüşüm yaşamıştır. Türkiye'de kent yönetim sistematiğini ve yerel seçim sistemini değiştiren en önemli düzenlemelerden biri "6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile gerçekleşmiştir.Bu düzenleme sonrasında büyükşehirlerin sayısı arttırılmış, yönetim alanları il mülki sınırına kadar genişletilmiş, büyükşehir olan illerde il özel idareleri kaldırılmıştır. Yerel seçim sistemi de farklılaşmış, büyükşehir olan illerde seçmenlerin tamamının büyükşehir için oy kullanmaları sağlanmıştır. Bu çalışmada Türkiye'nin en büyük illerinden olan Antalya'da büyükşehir belediyesinde 6360 sayılı yasa ile gerçekleşen dönüşüm içmesuyu hizmetleri bağlamında ele alınmıştır. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet sunumundaki yasal değişiklikler ile birlikte yaşadığı süreç istatistikler, bütçe gerçekleşmeleri, içmusuyu hizmetleri, üst düzey belediye yetkilileri ve karar organı meclisin üyeleriyle yapılan bir dizi görüşmeışığında değerlendirilmiştir. İki bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde 6360 sayılı yasanın öncesindeki içmesuyu hizmetleri konusunda yatırım yapan kurumlar ve yapılan hizmetler, il özel idareleri, belediyeler ve merkezi yönetim başlıkları altında ele alınmıştır. Merkezi yönetim ve taşra teşkilatı tarafından yürütülen Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES), Belediyelerin Altyapısının Desteklenmesinin Projesi (BELDES) ile Su ve Kanalizasyon Altyapı Projesi (SUKAP) kısaca anlatılmıştır. Yine bu bölümde 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile 6360 sayılı yasanın kıyaslaması yapılmıştır. İkinci bölümde iseAntalya Büyükşehir Belediyesi'nin kısa tarihçesi, hizmet sunumunu etkileyen yapısal faktörleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 6360 sayılı yasa sonrasında hizmet sunumunu etkilediği için idari yapısı, personel durumu, meclisi, bağlı şirket ve kuruluşları incelenmiştir. Hizmetin işlevselliği açısından dönüşüm içmesuyu hizmetleri bağlamında ele alındığından bağlı kuruluş Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü ayrıntılı şekilde ele alınmış, yine su hizmetleri konusunda yatırım aşamasında olan Hayvanlık Anonim Şirketi (A.Ş.) incelenmiştir. Hizmetin işlevselliği açısından olumlu ve olumsuz sonuçlar ortaya çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: Büyükşehir Belediyeleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi, 6360 Sayılı Yasa, Su Hizmetleri

Summary:

SUMMARY THE IMPACT OF LAW 6360 ON THE DRINKING WATER SERVICES OF METROPOLITAN MUNICIPALITIES: ANTALYA METROPOLITAN MUNICIPALITY Through a series of reforms in Turkish public administration since the 2000s, municipalities have undergone many transformations in terms of their duties, powers and responsibilities. urban management in Turkey systematically and one of the most important regulations that alter the local electoral system "6360 No. Municipality in Fourteen provinces and twenty Certain Laws and the Law Amending the Decree-Law with the Seven Districts Establishment" was held. Following this arrangement, the number of metropolitan cities has been increased, administrative areas have been extended to the provincial civilian border, and special provincial administrations have been abolished in the cities with metropolitan areas. The local election system has also been differentiated and all voters have been able to vote for the metropolitan cities. In this study, Antalya is Turkey's largest metropolitan transformations that occur in municipal drinking water services from the provincial Law No. 6360 are discussed in context. The process that the Antalya Metropolitan Municipality experienced with the legal changes in service provision was evaluated in the light of a series of interviews with statistics, budget realizations, drinking water services, senior municipal authorities and the decision-making body. In the first part of the study, which consists of two parts, the institutions and services that have been invested on drinking water services before the Law no. 6360 are discussed under the headings of special provincial administrations, municipalities and central government.The Project of Supporting the Infrastructure of Villages (KÖYDES), the Project of Supporting the Infrastructure of Municipalities (BELDES) and the Water and Sewerage Infrastructure Project (SUKAP) carried out by the central administration and provincial organizations were briefly explained.Again in this section, 5216 numbered Metropolitan Municipality Law and 6360 numbered law are compared. In the second part, the short history of the Antalya Metropolitan Municipality, the structural factors affecting the service provision and the administrative structure, personnel status, assembly, affiliated companies and organizations of Antalya Metropolitan Municipality after the law no 6360 have been examined. Since the transformation is considered in the context of drinking water services in terms of functionality of the service, the General Directorate of Antalya Water and Wastewater Administration (ASAT), which is an affiliate, has been dealt with in detail and the Animal Services Company (AS), which is in the investment stage in water services, has been examined. Positive and negative results have emerged in terms of the functionality of the service. Keywords: Metropolitan Municipalities, Antalya Metropolitan Municipality, Law No. 6360, Water Services