Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

6458 sayılı Kanun kapsamında yabancılar, ikamet izinleri, sınır dışı edilmesi ve idari yargı yolları

In accordance with the law no. 6458 foreigners and international protection law foreigners, residence permit, deportation and way of objection administration justice

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 489040 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu yabancıların ülkemize giriş, ülkemizde kalış, ülkemizden çıkış olmak üzere, yabancının ülke içerisinde bulunduğu süre içerisindeki yasal statüsüne ilişkin tabi olduğu tüm yasal hak ve sorumluluklarını düzenlediğini bir kanun olarak dikkat çekmektedir. Özellikle yasal bir şekilde ülkemize girmiş olan bir yabancının yerleşik bir yabancıya dönüşmesi sürecinde görülen düzenli göç politikasını daha geniş perspektifle ele alııması gerekmektedir. Düzenli göçün teşvik edilmesi ve düzensiz göçü en aza indirme politikası gereği düzenli göçü farklı bakış açılarıyla ele alınması ve mevzuat hükümlerinin hem yabancı açısından hem de uygulayıcı idare açısından anlaşılabilir olması gerekmektedir. Kanun maddelerinin hem lafzı, hem amaçsal yorumları göz önüne alındığında, zaten yabancı bir ülkede bulunan bir yabancı açısından farklı yorumlar yapılabilen kanun hükümlerinin en az düzeyde tutulması gerekmektedir. Bu sebeple çalışma, Türk yabancılar hukuk sisteminde, oldukça yeni ve gelişmeye açık olan alan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun düzenli göç alanında, vize, vize muafiyeti, ikamet izni, ikamet izni muafiyeti, sınır dışı edilme ve tüm bu alanlarda verilmiş olan kararlara karşı idari yargı yollarını, kanun hükümlerinin amacı farklı bakış açılarıyla ele almayı amaçlamaktadır. Güncel olarak yabancılar hukuku alanında yeknesaklığın sağlanabilmesi, çelişkili kanun ve yönetmelik hükümlerinin açıklığa kavuşturulmasını sonucunda daha net ve anlaşılabilir bir uygulama alanı bulacak yabancılar hukuku konusunda önerileri içermektedir

Summary:

Foreigners and International Protection Law contains and regulates all details ,with regard to foreigners', entry into, stay in, exit from Turkey and as a law it points out about foreigners legal rights and within the period of staying in the country. Especially it is necessary to have a broader perspective to manage and handle about regular migration policies, foreigners who have entered the country legally and turns into settled foreigners. In terms of policy of encouraging regular migration and minimizing irregular migration, regular migration subjects must be clear and understandable with different point of view in terms of not only foreigners but also practitioner administrations. When both grammatical and teleological interpretations of the legal articles are taken into account, the provisions of the law which can make different interpretations in terms of a foreigner already in a foreign country it is necessary to be kept at the lowest level. For this reason, in my study, in the part of regular migration of foreigners and International Protection Law which is quite new and it is open for development area in Turkish foreigners' law system, the purpose of thesis study, visa, visa exemption, residence permit, residence permit exemption, deportation and how to apply administrative justice to all about against decisions, aims to different perspective all about laws article. Actually in the area of foreigners law, as a result of ensuring monotony, opening up contradictory law provisions, will find clearer and understandable implementation area, contains offer in foreigners law.