Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

65 yaş üstü yatan hastalarda sarkopeni tarama testinin güvenirliliği

Reliability of sarcopenia screening test for hospitalized patients over 65 years old

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 499037 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: 65 yaş üstü yatan hastalarda, sarkopeni tanısında kullanılan antropometrik ölçümler, Bioimpedans analizi (BİA), el kavrama, 6 metre yürüme ve Barthel günlük yaşam aktiviteleri ile SARC-F testi arasındaki ilişkileri; bu testin güvenilirliğini araştırmak. Yöntem: Temmuz 2014-2016 arasında İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Göğüs ve Enfeksiyon Hastalıklarında yatan 65 yaş ve üstü 200 hasta değerlendirildi. EWSGOP sarkopeni tanı kriterleri kullanılarak gruplandırıldı. Yaş, cinsiyet, ek hastalıkları, ilaçları, son yatış süreleri sorgulandı. Antropometrik ölçümleri alındı; Barthel indeksi ve SARC-F testi uygulandı. Bulgular: Çalışmaya alınan 116 hastanın 85'i mobil, 31'i immobildi. Hastaların 73'ü (% 62,9) kadın, 43'ü (% 37,1) erkekti. Sarkopenik hastalar normal hastalara göre anlamlı olarak daha yaşlıydı (p=0,001). Sarkopeniklerin kilo, VKİ, bel, kalça, üst-orta kol ve baldır çevreleri, sarkopenik olmayanlara göre anlamlı olarak düşüktü. El kavrama gücü normal grubunda 18,2 ± 12 kg, sarkopeniklerde 13 ± 9,1 kg saptandı (p=0,018). Komorbidite ve kullanılan ilaç sayısı normal grupta anlamlı olarak fazlaydı (sırasıyla p=0,034,p=0,024). Ek hastalıklardan diyabetes mellitus görülme sıklığı normal grupta anlamlı olarak fazlaydı (p<0,001). SARC-F ile yaş, yatış süresi, ilaç, ek hastalık sayısı, düşme, nutrisyon desteği, Barthel indeksi ve baldır çevresi pozitif; yürüme hızı, el kavrama gücü ve yağsız kitle indeksi arasında ise negatif korelasyon saptandı. SARC-F testi toplam puanı normal hastalarda 5,1 ± 3,3; sarkopenik hastalarda 5,8 ± 2,8 bulundu (p=0,24). Sonuç: SARC-F testinin normal ve sarkopenik hastalar arasında anlamlı farklılık göstermemesi nedeniyle taramada kullanılamayacağı; ancak Barthel indeksi, BİA, el kavrama gücü ve yürüme hızı ile anlamlı ilişkisi olduğu sonucuna vardık.

Summary:

Aim: The aim of this study was to investigate the presence of sarcopenia in the hospitalised geriatric patients and the role of following measurements for diagnosis: antropometric measurements, bioimpedance analyses, handgrip strength, 6 meter walk test, Barthel index and SARC-F scale. Method: 116 hospitalised elderly patients in the internal medicine, cardiology, pulmonology and infectious disease clinics were followed. The patients were grouped according to the diagnostic criteria for EWGSOP. Age, gender, medical history, drugs, lenght of hospitalization, Barthel index, SARC-F scale were questioned and the anthropometric parameters were measured. Results: 85 of 116 patients were mobile, whereas the other 31 patients were immobile. Sarcopenic patients were older than normal patients with statistical significance (p=0,001). Weight, BMI, circumference of hip, waist, upper-middle arm and calf were lower in sarcopenic patients. The handgrip strength of normal group was stronger (18.2 ± 12 kg) than sarcopenic patients (13 ± 9.1 kg) with statistical significance (p=0.018). Number of comorbidities and drugs were higher in normal group (p=0.034; p=0.024, respectively). SARC-F was positively correlated with age, length of hospitalisation, number of comorbidities and drugs, nutritional support, Barthel index and calf circumference and negatively correlated with walking speed, hand grip strength and fat free body mass. SARC-F scale results were 5.1 ± 3.3 in normal group and 5.8 ± 2.8 in sarcopenic group (p=0.24). Discussion: SARC-F scale was not efficient for evaluation of sarcopenia in the hospitalised geriatric patients; but Barthel index, BIA, hand grip strength and walking speed were relevant with it.