Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Anabilim Dalı

2016

65 yaş ve üzeri bireylerin sağlık sorunlarının değerlendirilmesi : Düşme riskiyle ilişkili faktörlerin belirlenmesi

Health issues assessment of people aged 65 or older : Identifing risk factors associated with fall risk

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 454061

Tezi Bul
Özet:

Amaç: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalında eğitim gören araştırma görevlileri tarafından erişilebilen, toplumda yaşayan 65 yaş ve üzeri bireylerin düşme durumlarının ve düşme riskiyle ilişkili risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel olarak tasarlanan araştırmamız, bir anket seti yoluyla yüz yüze görüşerek yapılmıştır. Veriler, SPSS version 23 kullanılarak analiz edilmiştir. Karşılaştırmada, Ki-kare, Mann Whitney U testi ve Spearman korelasyon analizi kullanılmış ve p<0.05 değeri anlamlı olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya 65 yaş ve üzeri 380 kişi dahil edilmiştir. Katılımcıların %47'si kadın, %77'si evli, %88'i okur-yazardır. Yüzde 61'i orta gelir düzeyine sahiptir. Yüzde 25'i herhangi bir seviyede bakıma muhtaçtır. Yüzde 41'inde polifarmasi vardır. Yüzde48'i multimorbiddir. Son bir yıl içinde düşenlerin oranı %19,7, tekrarlayan düşmelere maruz kalanların oranı %5,8'dir. Düşmelerin %49'u yürüyüş sırasında meydana gelmiştir. Bireylerin %35'i düşme sonrası bir sağlık kuruluşuna başvurmuştur. Yüzde %13'ünde kırık ya da hastaneye yatış gibi ciddi bir durum tespit edilmiştir. Katılımcıların %71'inde herhangi bir seviyede düşme korkusu vardır. Sonuç: Araştırmamızda kadın cinsiyet, yalnız yaşama, bakıma muhtaç olma durumu, multimorbidite, postural hipotansiyon, artroz, osteoporoz, herhangi bir göz hastalığı bulunması, göz ameliyatı geçirmiş olma, denge bozukluğu, baş dönmesi, ürgensi, uyku bozukluğu, yürümede zorlanma, nokturi, alt ekstremitede ortopedik bir sorunun bulunması, düşme korkusunun bulunması, zaman ölçümlü kalk yürü testi ve performansa dayalı mobilite değerlendirmesi sonuçlarına göre orta ve yüksek olasılık kategorilerinde bulunma düşme için risk faktörleri olarak tespit edilmiştir Anahtar kelimeler: Yaşlı, düşme, risk faktörü

Summary:

Objective: The purpose of this study is to determine fall status and identify fall related risk factors of community dwellig people aged 65 or older whom are attained by research assistants working for family medicine department of Akdeniz University Faculty of Medicine. Methods: 380 people aged 65 or older who voleentered to participate were included in the study. Our descriptive and cross-sectional designed study was carried out by discussing face to face via an questionnaire set. Obtained data was analyzed by using SPSS version 23. Chi-square, Mann Whitney U test and Spearman correlation analysis were used for statistical comparison. p < 0.05 was considered significant. Results: %47 of respondents were female, %77 married, %88 literated. %61 were on middle income level. %25 needed care at any level. %41 had polypharmacy, %48 were multimorbid. %19,7 of respondents experienced at least one fall, %5,8 experienced repeated falls during last year. %49 of falls occured in the course of a walk. %35 sought medical attention after a fall incident. %13 had a fracture or admitted to hospital as a serious result. %71 of respondents had fear of falling at any level. Conclusions: In our study female gender, livng alone, need for long term care, multimorbidity, postural hypotension, arthritis, osteoporosis, having any eye disease, having an operated eye for any reason, balance disorder, vertigo, ürgensi, difficulty with gait, nocturia, having an orthopedic problem in lower extremity, fear of falling, medium or high risk of timed up and go test or performance oriented mability assesment were identified as a risk factor for falls in elderly. Keywords: Aged, Accidental Falls, Risk Factors