Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Anabilim Dalı / Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Bilim Dalı

65 yaş ve üzeri düşme hikayesi bulunan yaşlı bireylerin postural kontrolün sensör ve motor komponentlerinin incelenmesi

Research postural control's sensory and motor components in older people in 65 aged and over who experienced falling

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 431801 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Postural kontrol, denge limitlerini içerisinde hareket edebilme veya stabiliteyi koruyabilme yeteneğidir. Yaşlanma ile meydana gelen yapısal ve fonksiyonel değişiklikler dengeyi sağlayan organları da etkiler. Postural kontrolü sağlayan duyusal, santal ve motor sistem integrasyon içerisinde çalışmaktadır. Sistemin herhangi bir yerinde meydana gelen değişim dengenin bozulması ve düşme ile sonuçlanır. Düşme yaşlı bireylerde azalan sensorimotor organizasyon nedeniyle yüksek insidansta görülmektedir. Ayrıca, yaşlanmaya bağlı düşmeler kırık riski, hastanede kalma süresinin uzaması, hayat kalitesinin düşmesi, sosyal izolasyon gibi sonuçlar ortaya çıkarır. Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü'nde yapılan çalışmamızda, 65 yaş ve üzeri 30 düşme öyküsü bulunan ve 30 düşme öyküsü bulunmayan bireyin demografik özellikleri, antropometrik ölçümleri, kognitif ve psikolojik test skorları benzer olarak elde edilmiştir. Her iki grubun bilgisayarlı dinamik posturografi ile duyusal organizasyon testi, denge sınırları testi, adaptasyon testi yapılarak sonuçları karşılaştırılmıştır. Duyusal organizasyon testinin duyusal analiz sonuçlarında düşme hikayesi bulunan grubun görsel sistemi istatistiksel olarak daha düşük skor almıştır(p<0.05), vestibüler ve somatosensör sistemde istatistiksel olarak anlamlılık gözlenmemiştir (p>0.05). Stabilite sınırları testinde reaksiyon zamanı, maksimum sapma, hareket hızı ve son nokta mesafesi her iki grupta benzer olarak elde edilmiştir(p>0.05). Adaptasyon testi sonuçları her iki grupta benzer olarak elde edilmiştir(p>0.05). Sonuç olarak her iki grup arasında istatistiksel farklılıklar fazla olmasa bile, yaşlı bireylerin reaksiyon zamanını uzamış olduğu, dengeyi korumak için gerekli enerji miktarının arttığı ve koruma çalışmalarının yaygınlaştırılmasının etkili olacağı söylenebilir. Çalışmamızın yaşlı bireylerde düşmeyi önleme çalışmalarında, rehabilitasyon değerlendirmesi için yol gösterici nitelikte olduğunu düşünülmektedir.

Summary:

Postural control refers to maintain balance or moving ability in stability limit. Structural and functional changes associated with aging contribute to postural control. Deterioration in only one of postural stability components results with decreased balance and falls. Incidence of fall in older people is cause of reduced sensorimotor organization. Addition, age-related fall increases fracture risk, prolongation of hospital stays, decreases the quality of life, social isolation reveals results. The study performed in Istanbul University, Faculty of Health Sciences Faculty in Department of Audiology. In this study, demographic characteristics, anthropometrics, cognitive and psychological tests score was obtained from 30 patients with experienced fall and 30 patients with no experienced fall over 65 aged. Groups results are similar. Sensory Organization Test, Stability Test, Adaptation Test in computerized dynamic posturography test results were compared between two groups. Visual system in SOT was lower than normal group, statistically significant (p <0.05). Vestibular and somatosensory system weren't found statistically significant (p> 0.05). Reaction time score test, the maximum deviation, movement speed, and the last point distance in stability limit test results were obtained as similar in both groups (p> 0.05). Adaptation test results were obtained as similar in both groups (p> 0.05). As a result, even if much statistical differences between the two groups, we should suggest to preventive study for older people who experienced fall, due to prolonged reaction time, the amount of energy required to maintain the balance. Our study can be considered a guide in quality to prepare preventive rehabilitation assessments for older people balance problems