Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı

6831 sayılı orman Kanunu ve uygulamasında orman suçları ve cezaları

Crime and punishments in no. 6831 forest Law and its practice

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 135345 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

oz Ormanlar, tüm canlılar için en önemli doğal kaynaklardan biridir ve bir ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel hayatında geniş bir öneme sahiptir. Özellikle, ormansızlaşmanın eşiğine gelmiş ülkemiz bakımından ormanlar daha da önem kazanmıştır ve ormanların korunması, tahribatının önlenebilmesi için etkili yasal düzenlemelerin gerekliliği de ortadadır. Bu tezin kapsamını, ormanların korunması amacıyla konulmuş olan ülkemizdeki yasal mevzuatın başını çeken 6831 sayılı Orman Kanunu başta olmak üzere, yürürlükteki diğer kanunlarda da düzenlenmiş olan orman suçlan ve bunlara karşılık gelen cezaların sistematik bir şekilde incelenmesi oluşturmaktadır. Tabii bu inceleme yapılırken öncelikle "orman" m tarifi verilmiş; orman mevzuatının ülkemizdeki tarihsel gelişimine kısaca değinilmiş; yürürlükteki Orman Kanunu'na göre orman suç ve cezalan daha sonra belirtilmiştir. Son kısımda da, uygulamada, "suç ve cezalann takibinde uygulanan usuller" den bahsedilmiştir. Bu konu irdelenirken de, orman suçu işlendiği andan itibaren, suçların takibinin kimler tarafından yapıldığı; davanın açılmasının ne şekilde olduğu; görevli mahkemelerin hangileri olduğu; mahkemelerin işleyişinin ne yönde olduğu; müsadere ve tazminat müesseseleri, vekalet ücreti gibi kavramlar ele alınmıştır. Sonuç olarak; ülkemizdeki orman kaynaklannm yönetimi konusunda en önemli yere sahip olan 6831 sayılı Orman Kanunu'nun orman suçlarını caydırmada yetersiz kaldığı ortadadır. Bu suçlann önlenebilmesi için, Kanun'un günümüz koşullarına uydurulması gerekmektedir. m

Summary:

ABSTRACT Forest is one of the most important natural resources for all the livings and has a significant place in economical, social and cultural life of a country. In particular, forests have gained much more importance for our country, which is in the bridge of deforestation and it is obvious that effective legal regulations are required in order to prevent the destruction. This thesis is a systematic study of forest crimes set by the existing laws and especially by the Forest Law No. 6831, which are enacted for the prevention of forests, and the punishments provided therein. To this end, the study begins with by providing a discussion of the definition of "forest" and moves on to give a short historical development of forest regulations in our country and later on elaborates on forest crimes and punishments in accordance with the Forest Law. In the final chapter, legal proceedings applicable for following up crimes and punishments in practice are analysed. In the course of this analysis, from the commission of forest crimes, the issues such as the pursuit of crimes, the persons or organs who perform the pursuit, the manner of filing a proceeding, specification of the courts authorised, the manner of working procedure of courts as wells as the concepts of confiscation, compensation and counciling fees have been discussed. In conclusion, despite having the most significant place in the management of forest resources in our country, the Forest Law No. 6831 proves to be insufficient in discouraging forest crimes. In order to discourage and prevent such crimes much more effectively, this Law must be adapted to the present day conditions. IV