Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı / Halk Sağlığı Hemşireliği Bilim Dalı

2011

7-11 yaş arası okul çocuklarına 'temel yaşam desteği programının' uygulanması

Application of ?basic life support program? in school children aged 7-11

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 316950

Tezi Bul
Özet:

Ön test- son test kontrol gruplu, tekrarlayan ölçümlü deneysel tasarım tipinde planlanan araştırmanın amacı, 7-11 yaş arasındaki okul çocuklarına uygulanan temel yaşam desteği programının etkisini değerlendirmekti. Araştırmanın örneklemini, İstanbul'da bir ilköğretim okulu'nda eğitim gören, 7-11 yaş arasındaki çocuklar (deney grubu? 127, kontrol grubu?125) oluşturdu. Temel Yaşam Desteği Programı, Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 kılavuzundaki temel yaşam desteği bilgileri doğrultusunda hazırlandı. `Bilinci kapalı, solunumu yeterli olan kazazedeye' yaklaşımda uygulanması gereken temel yaşam desteği ilk yardım önlemleri; her biri 40 dakika olan 5 seanslık grup eğitimi şeklinde öğretildi. Eğitim seanslarında, çeşitli senaryolar kullanılarak maketle uygulama yaptırılmış ve `Yaşam İçin Temel Yaşam Desteği' eğitim kitapcığı dağıtılmıştır. Araştırmada veriler, `Temel Yaşam Desteği Beceri Kontrol Listesi' ile program öncesi, programdan hemen ve 3 ay sonra olmak üzere 3 kez toplandı. Veriler sayı, yüzde ve ki-kare testi ile değerlendirildi. Bulgular, 7-11 yaş grubundaki öğrencilerin temel yaşam desteği ilk yardım önlemlerini öğrenebildiklerini gösterdi. Girişimden 3 ay sonraki değerlendirmelerde öğrencilerin % 68'i bilinç durumunu değerlendirmede, % 98,2'si acil yardım merkezi numarasını doğru ifade edebilmede, % 51,3'ü acil yardım merkezine gerekli bilgiyi verebilmede, % 63,7'si solunumu değerlendirmede ve % 54'ü sabit yan pozisyon verebilmede ?yeterli? idi. Deney ve kontrol grubu arasında ?bilinç durumunu değerlendirebilme, acil yardım merkezinin numarasını ifade edebilme, acil yardım merkezine gereken bilgileri verebilme, solunum durumunu değerlendirebilme ve sabit yan pozisyon verebilme? basamakları yönünden çok ileri derecede anlamlı fark bulundu. Girişimden 3 ay sonraki değerlendirme sonuçları ile karşılaştırıldığında girişimden hemen sonra yapılan değerlendirmelerde ?yeterli? düzeyde olan çocukların oranı daha yüksekti. 7-11 yaş arasındaki okul çocuklarına ilk yardım sertifikalı eğitimciler ile senaryo, maket, eğitim kitapçığı ve grup eğitimleri kullanılarak TYD ilk yardım eğitimleri verilebilir.Anahtar Kelimeler: Temel Yaşam Desteği, İlk yardım eğitimi, okul sağlığı hemşireliği, 7-11 yaş grubu çocuklar

Summary:

The aim of the research, which was conducted as an experimental pre-post test control group design, was to evaluate the impact of the basic life support program given to school children between the ages 7-11. The sample group of the study consisted of children aged 7-11, receiving education in a primary school in Istanbul (the experimental group ? 127, the control group ? 125). Basic Life Support Program was prepared in accordance with the information given in European Resuscitation Council Guidelines 2005. Basic life support first aid measures to be implemented to 'Unconscious, breathing victim' was taught in 5 sessions, each 40 minutes, in the form of group training. In training sessions, practice was performed with maquette using a variety of scenarios, and an educational booklets ?Basic Life Support for Life? were distributed. The data was collected 3 times according to ?Basic Life Support Skill Check List?, before the program, immediately after the program, and 3 months after the program. The data were evaluated as frequency, percentages and chi-square test. The results showed that students in 7-11 age group are able to learn basic life support first aid measures. Tested three months after training, 68 % of the students assessed consciousness correctly, 98,2 % remembered the number of emergency service, 51,3 % provided the necessary information to emergency center, 63,7 % assessed the breathing correctly, 54 % was able to give recovery position. A significant difference was found between the experimental and control group in terms of assessing consciousness, remembering the number of emergency service, providing the required information to emergency service, assesing breathing and giving recovery position. Compared to the results of the evaluation after three months, the ratio of the children who had ?adequate? level in the evaluations performed immediately after training was higher. It is recommended that BLS first aid training can be given to school children between the ages of 7-11 by certified first aid trainers using scenario, maquette, training manual and group education.Keywords: Basic life support, first aid training, school health nursing, children between the ages 7-11