Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Ev Ekonomisi Anabilim Dalı

7-11 yaşlarındaki çocukların ahlaki yargılarının gelişimi

A research on the moral development of 7-11 years old children

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 104566 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırmada 7-1 1 yaşlarındaki çocukların ahlaki yargılarının gelişimini belirlemek ve ahlaki yargıyı etkileyebilecek bazı faktörleri saptamak,ailelere ve eğitimcilere önerilerde bulunmak amaçlanmaktadır. Araştırma Ankara il merkezinde bulunan düşük sosyo ekonomik düzeyi temsil eden semtlerden tesadüfi örneklem metoduyla seçilen beş ilköğretim okulunun birinci,ikinci,üçüncü,dördüncü ve beşinci sınıflarına devam eden 7-11 yaşlarındaki 300 çocuk üzerinde yürütülmüştür. Çocukların sayısı,cinsiyet ve yaş değişkenleri açısından eşitlenmiştir. Araştırmanın verileri 'Kişisel Bilgi Formu' ve çocukların herhangi bir problem durumunda varacakları ahlaki yargıyı saptayabilmek için Piaget'in geliştirdiği 'Öykü ve Problem Durumları' kullanılarak elde edilmiştir. Bulgulara göre doğum şuası ve cinsiyet değişkenleri ile çocukları ahlaki yargılan arasında önemli bir ilişki bulunmazken yaş değişkem ile çocukların ahlaki yargılan arasında önemli bir ilişki olduğu belirlenmiştir. ANAHTAR KELİMELER: Ahlak,ahlak gelişimi,ahlaki yargıda ikilem.

Summary:

The aim of this study was to determine moral judgments of 7-1 1 years old children and also to analye the effects of some variables on moral development. This study was conducted on total 300 seven-eleven years old children attending first,second,third,fourth and fifth grades of five elemantary schools from low socio-economical level districts of Ankara province.Number of the subjects were equaled in respect to sex and age. Data were obtained by using 'Personal Information Form' and 'Piaget's Moral Judgement Problems'(Totally including eight story pairs,stories and problem situations). According to the findings,it was determined that there is significant relationships between the children's moral judgements and age of the children.But no significant relationships were found due to the birth order and gender of child. KEY WORDS :Moral, moral development,the dilemma of the moral judgment.