Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

7-12 yaş çocuklarında görülen uyum ve davranış bozuklukları ve benlik saygısı ilişkisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 104929 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırma 7-12 yaş okul çocuklarında varolan uyum ve davranış bozukluklarını, benlik saygısı düzeylerini saptamak ve bu iki değişken arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen tarama türünde bir çalışmadır. Aynı zamanda, çocukların kendilerinde varolduğunu düşündükleri uyum ve davranış sorunlarını ölçmek amacıyla araştırmacı tarafından "Davranış ve Uyum Sorunları ölçeği'' (DAVUY) geliştirilmiştir. Çocuklann benlik saygısı düzeylerinin ölçülmesine yönelik olarak ise "Kültürden Arınmış Benlik Saygısı Envanteri" (KABSE) kullanılmıştır. Araştırma, İstanbul İli'nde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 6 devlet ve 1 özel ilköğretim okulunun 1., 2., 3., 4., 5., sınıflarında okumakta olan 438 öğrenci ile 2 farklı Korunmaya Muhtaç Çocuk Kurumunda yaşamakta olan 187 çocuk olmak üzere toplam 625 çocuk üzerinde uygulanmış ve değerlendirilmiş, elde edilen veriler araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerlik-güvenirlik analizlerinde kullanılmıştır. Okullardan seçilen 438 öğrencinin verilerinden yararlanılan ve araştırmanın bağımlı değişkenlerinin (davranış bozuklukları, benlik saygısı) bağımsız değişkenlere göre farklılaşmasının sınandığı karşılaştırma istatistiklerinde Pearson-Korelasyon Katsayısı, t-testi, Varyans Analizi yapılmıştır. DAVUY ve KABSE ölçeklerinin geçerlik çalışmalan kapsamında; item-total korelasyon katsayısı ve item-remainder korelasyon katsayısı ile Cronbach alfa katsayısı hesaplanmıştır. Ayrıca her maddenin ayırt edici olup olmadığı t- testi ile sınanmıştır. Araştırmada; DAVUY'un genel toplamı ve 4 alt boyutu ile KABSE'nin genel toplamı ve 6 alt boyutu arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Ayrıca; DAVUY ve KABSE'nin genel toplamı ve alt boyutları ile demografik bilgiler arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, toplam benlik saygısı ile davranış ve uyum sorunlarının toplamı arasında negatif bir ilişki izlenmektedir. Davranış ve uyum sorunlarının toplamı arttıkça toplam benlik saygısı azalmaktadır. Ill

Summary:

A research was conducted to examine the relationship between behavioral disorders and self-esteem reported by 7-12 aged school children. Behavior and Adjustment Problem Scale was developed to measure behavioral disorders and Culture-Free Self-Esteem Inventory was devised to measure self-esteem levels. Data were drawn from a sample 625 individuals in Istanbul, 483 of whom were students of 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th classes of 6 state and 1 private primary schools and 187 of whom were students located in orphanages and their reports were assessed for reliability studies of the BAPS and the CFSEI. The reports of 438 students were analyzed through Pearson-moment Correlation coefficient, T -test, and Variant Analysis methods in terms of dependent variants (behavioral disorder, self-esteem) versus independent variants. The reliability of BAPS and CFSEI were investigated through Cronbach alfa factor, item-total and item remainder correlation factors. Each item's differentiation was examined by t-test. Global and 4 sub-tests of Behavior and Adjustment Problem Scale versus Global and 6 sub-tests of Culture-Free Self-Esteem Inventory were examined. The global and sub-tests of BAPS and CFSEI versus demographics data were analyzed. The findings suggest that, lower reported levels of global self-esteem were associated with higher score on most measures of behavioral disorders. IV