Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

7-12 yaş grubunda entamoeba histolytica GIAP antijenin ELISA ile araştıırılması

Diagnosis of entamoeba histolytica GIAP (Galactose Inhibitable Adherance Protein) antigen with ELISA in 7-12 year old children

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 118453 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Bu çalışmada, sosyoekonomik düzeyi düşük ve sanitasyon koşullan yeterli olmayan Kasımpaşa Sururi ve Pirireis İlköğretim Okullarındaki 7-12 yaş grubu öğrencilerin dışkı örneklerinde, ELISA ile E. histolytica GIAP antijeni araştırılmıştır. Sonuçlar mikroskopi ile karşılaştırılmıştır. Buna göre 250 dışkı örneğinin beşinde (%2) ELISA ile GIAP antijeni belirlenirken, bu beş dışkı örneğinin birinin (%0.4) mikroskopi incelemesinde E. histolytica kist ve/veya trofozoitleri belirlenmiştir. Yine 250 dışkı örneğinin ikisinde (%0,8) mikroskopi ile E. histolytica / E. dispar tespit edilirken, bu iki dışkı örneği ELISA ile E. histolytica GIAP antijeni için negatif bulunmuştur. Ayrıca bu örneklerin dördünde (%1,6) Entamoeba coli kisti, 18'inde (%7.2) Giardia intestinalis kisti, beşinde (%2) Enterobius vermicularis yumurtası, beşinde (%2) Hymenolepis nana yumurtası, birinde (%0.4) Blastocystis hominis kisti, birinde (%0.4) Ascaris lumbricoides yumurtası, birinde (%0.4) Taenia spp. yumurtası görülmüştür. Ayrıca selofan bant yöntemi ile 250 öğrencinin 50'sinde (%20) Enterobius vermicularis yumurtası, birinde (%0.4) Taenia spp. yumurtaları görülmüştür. Genellikle E. coli kisti belirlenen dışkı örneklerinde ELISA ile yalancı pozitiflik saptanmadığı da gözlenmiştir. 47Çeşitli çalışma sonuçlan ve bu çalışmanın sonuçları, E. Histolytica'yı E. dispar'dan ayırdetmede ELİSA'nın duyarlı ve güvenilir bir yöntem olduğunu, bugüne kadar yalnız mikroskop incelemesine dayalı olarak saptanan prevalansın gerçeği tam olarak yansıtmadığını, E. histolytica infeksiyonu tanısında mikroskop incelemesine ek olarak ELİSA'nın yapılmasının yararlı olabileceği fikrini ortaya koymuştur. 48

Summary:

SUMMARY In this project a research on the existence of E.histolytica GIAP antigen using ELISA in the stool samples collected from students residing in Kasımpaşa has been done. Being one of the lower income districts of Istanbul, poor sanitary conditions prevail. The ELISA results have been compared with the microscopic inspection (O&P examination) findings. The samples were obtained from children belonging to the 7-12 years age group studying in the Piri Reis or Sururi primary schools. Amongst the 250 stool samples, five (%2) have proved to be GIAP positive according to ELISA although when inspected under the microscope, only one sample (%0.4) exhibited E.histolytica cysts and/or trophozoids. On two samples (%0.8) out of 250 where E.histolytica / E. dispar was spotted under the microscope, the EUSA results for E.histolytica GIAP antigen were negative. Also, the inspection of the stool samples has shown that four samples (%1.6) Entamoeba co// cysts, 18 samples (%7.2) had Giardia intestinalis cysts, five samples (%2) Enterobius vermicularis eggs, five (%2) samples Hymenolepsis nana eggs, one sample (%0.4) Blastocystis hominis cysts, one sample (%0.4) Ascaris lumbricoides eggs and one sample (%0.4) Taenia spp. eggs. Also the samples were tested with the cellophane tape preparation and 4950 out of the 250 samples (%20) contained Enterobius vermicularis eggs while one sample (%0.4) Taenia ssp. eggs. It was also noted that samples with E. coli cysts did not cause misdiagnosed positivity during the effectuation of ELISA. This research has reached the conclusion that ELISA is reliable for differentiating E.histolyitica from E.dispar. This confirms the results of other similar studies. The results have also shown that the microscopic observation based prevalence should not be regarded as definitive and ELISA should be effectuated for the consolidation of the microscopic findings. 50