Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı

7-12 yaşları arasında kekeme olan ve olmayan çocukların diadokokinetik performanslarının karşılaştırılması

Comparing diadochokinetic performances of stuttering and non-stuttering children between 7-12 years

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 466859 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Oral motor becerileri değerlendirmek, buna uygun teşhis koymak ve uygun müdahale planları geliştirmek önemlidir. Diadokokinezi(DDK)oral motor becerileri değerlendirmede kullanılan ölçümlerden birisidir. Diadokokinetik(DDK) analiz konuşma üretimindeki hız, doğruluk ve devamlılık ölçütlerini tek heceli /pɅ/, /tɅ/, /kɅ/ veya çok heceli /pɅtɅ/ ve /pɅtɅkɅ/ dizilimlerinde inceler. Bu çalışmada 7-12 yaşları arasında kekeme olan ve olmayan çocukların diadokokinetik performanslarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Katılımcılar her yaş grubundan kekeme olan ve olmayan kız ve erkeklerden oluşturulmuş ve diadokokinetik ölçümlerden elde ediilen veriler ve tipik gelişen çocuklardaki verilerle karşışlaştırılmıştır. Çalışma sonunda kekeme olan çocuklarla olmayan çocukların diadokokinetik verileri yaşa, cinsiyete ve kekeme olup olmamalarına göre analiz edilmiştir. Analiz sonucunda kekemelik durumuna yönelik /pɅ/ ve /kɅ/ hecesinde kekme olmayanların lehine anlamlı farklılıkların olduğu, cinsiyetler arası farklılıkta ise /kɅ/ hecesinde kız çocukların lehine anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur. Ayrıca /pɅ/ hecesi için 10-12 yaş grubu lehine anlamlılık görülmüştür.

Summary:

It is important to assess oral motor skills for diagnosing motor speech disorders accordingly and developing appropriate intervention programs for children with speech and language disorders. Diadochokinesis is a measurement that is commonly used to assess oral motor skills in this area. Analyses of DDK including rate, accuracy and consistency of speech motor tasks consist of monosyllabic such as /pɅ/, /tɅ/, /kɅ/ or multisyllabic such as /pɅtɅ/ and /pɅtɅkɅ/. This study aimed to compare diadochokinetic performances of stuttering and non-stuttering children between 7-12 years. Participants were girls and boys for all age groups and their DDK datas were compared to datas of typically developed children. In conclusion, analysis of diadochokinetic datas were evaluated according to age, sex and stuttering. As a result of the analyzes it is found that there are statistically significant differences in /pɅ/ and /kɅ/ monosyllabic tasks for non-stuttering children, also in gender comparisons /kɅ/ syllable has significant difference for girls. In addition, for /pɅ/ syllable significant difference is found for 10-12 age group.