Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Matematik Eğitimi Anabilim Dalı / Matematik Eğitimi Bilim Dalı

7. sınıf öğrencilerinin bir dinamik geometri ortamında kullandıkları sürükleme ve ölçme araçlarının enstrümantal oluşumlarının incelenmesi

Investigation of instrumental genesis of dragging and measuring artefacts used by the 7th grade students in the dynamic geometry environment

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 449975 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırmanın amacı ortaokul 7.sınıf öğrencilerinin tablet aracılığıyla dinamik geometri ortamında kullandıkları sürükleme ve ölçme araçlarının enstrümantal oluşum süreçlerinin enstrümantal yaklaşım çerçevesinde incelenerek öğrenciler tarafından oluşturulan enstrümanlı eylem şemalarının belirlenmesidir. Bu doğrultuda araştırmanın modeli öğretim deneyi olarak belirlenmiştir. Araştırmanın uygulaması 2014-2015 eğitim öğretim yılında Eskişehir il merkezindeki orta sosyo-ekonomik düzeydeki bir ortaokulda amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiş dokuz tane 7.sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Tabletlerin içerisine yüklenen TI_Nspire CAS yazılımının içerisinde mevcut bulunan Cabri Geometri uygulamasında gerçekleştirilmek üzere ortaokul 7.sınıf geometri öğrenme alanı kazanımları temelinde dinamik geometri ortamında sürükleme ve ölçme araçlarının kullanımına yönelik sekiz etkinlik tasarlanmıştır. Araştırmanın verileri, uygulama öncesi ve sonrası öğrencilerle yapılan bireysel görüşmeler, etkinlik uygulamalarının video kayıtları, araştırmacı gözlem notları aracılığıyla toplanmıştır. Veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin etkinliklerde ortaya koydukları şemaların birbirinden farklılaştığı ve her bir öğrencinin farklı enstrümantal oluşum süreçleri izledikleri gözlenmiştir. Bununla birlikte ortaya konulan enstrümanlı eylem şemalarına göre öğrencilerin davranışları için dört farklı tipolojinin ortaya çıktığı saptanmıştır. Anahtar Sözcükler: Enstrümantal yaklaşım, Sürükleme, Ölçme, Dinamik geometri yazılımı, 7.Sınıf öğrencileri.

Summary:

The aim of this study is determining the instrumented action schemes created by the students by means of observing the instrumental genesis processes of dragging and measuring artefacts runned in dynamic geometry environment through using of tablets by 7th Grade students in the framework of instrumental approach. Accordingly, the model of study is specified as teaching experiment. The study was carried out with nine 7th Grade students selected by sampling method in 2014-2015 Education year at a medium level sosyo-economical secondary school in the centre of Eskişehir. Eight activities were designed oriented to using of dragging and measuring artefacts in the dynamic geometry environment on the base of 7th Grade learning field attainments for the purpose of practicing on Cabri-Geometry application which is available in TI-Nspire CAS software downloaded to the tablets. The survey data was collected by way of the individual interviews made before and after the application, the video recordings of activity applications and observation notes of the researcher. The data was analyzed by the content analysis method. In consequence of the study, it was observed that the schemes developed by students during the application differentiated and it was determined that every student followed different instrumental genesis processes. According to the revealed instrumented action schemes, four different typology for students' attitude were determined. Keywords: Instrumental approach, Dragging, Measuring, Dynamic geometry software,7th Grade students.