Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı

7th-grade students' typical errors and possible misconceptions in graphs concept before and after the regular mathematics instruction

İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin alışılmış matematik öğretiminin öncesinde ve sonrasında grafik kavramındaki tipik hataları ve kavram yanılgıları

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 300747 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of this study was to investigate 7th-grade students? typical errors and possible misconceptions in graphs concept before and after the regular mathematics instruction.The study was conducted in an elementary school in the 2nd semester of 2009-2010 academic year in Afyonkarahisar. A mathematics teacher and 71 7th-grade students participated in the study. The data were collected through achievement tests administered to the students before and after the instruction and interviews conducted with the teachers and the selected eight students based on the results of the pretest and posttest. The teacher?s instruction was also observed. Students were not exposed to a special treatment, but rather the influence of regular mathematics instruction on a group of 7th-grade students from the four classes taught by the same teacher was investigated.The results of data analysis indicated that 7th-grade students had common typical errors and possible misconceptions about the usage, construction, reading, and interpretation of line, bar, and circle graphs before and after the regular instruction. The comparison of pretest and posttest results showed that while there were differences between the students? errors and misconceptions in pretest and posttest, some misconceptions were decreased or increased, or did not change from pretest to posttest. The interviews conducted with the selected students addressed that the students had errors and misconceptions in graphs concept. Findings of the observation of teacher?s instruction showed that the teacher did not fully discover and prevent students? typical errors and possible misconceptions. Moreover, the findings of the interview conducted with the teacher indicated that her knowledge of students? errors and misconceptions were limited. The results of this study showed that teachers? planning was important in understanding students? typical errors and possible misconceptions. Inservice training of teachers should put more emphasize in effective planning and understanding students? typical errors and possible misconceptions.

Summary:

Bu çalışmanın temel amacı ilköğretim 7.sınıf öğrencilerinin alışılmış matematik öğretiminin öncesinde ve sonrasında grafik kavramındaki tipik hatalarını ve kavram yanılgılarını incelemektir.Bu çalışma, Afyonkarahisar'da 2009-2010 öğretim yılının ikinci döneminde bir ilköğretim okulunda gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya bir matematik öğretmeni ve 71 ilköğretim 7.sınıf öğrencisi katılmıştır. Veriler, öğretimden önce ve sonra öğrencilere uygulanan başarı testleri, öğretmenle ve ön ve son sınav sonuçları dikkate alınarak seçilen sekiz öğrenci ile yapılan görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Ayrıca öğretmenin öğretimi gözlenmiştir. Bu çalışmada öğrenciler özel bir davranışa maruz kalmamış, olağan matematik öğretiminin aynı matematik öğretmeninin farklı 7.sınıf şubelerinde öğrenim gören öğrencileri üzerindeki etkisi araştırılmıştır.Veri analizi sonuçlarına göre ilköğretim 7.sınıf öğrencilerinin çizgi, sütun ve daire grafiklerinin kullanımı, oluşturulması, okunması ve yorumlanması ile ilgili hata ve kavram yanılgılarına sahip oldukları saptanmıştır. Ön ve son test sonuçlarının karşılaştırması, öğrencilerin ön ve son testteki kavram yanılgıları arasında farklılıkların olduğunu, bazı kavram yanılgılarının azaldığını veya arttığını veya değişmediğini göstermektedir. Seçilmiş öğrencilerle yapılan görüşmeler öğrencilerin grafik kavramı ile ilgili kavram yanılgıları olduğunu yansıtmaktadır. Öğretmen öğretiminin gözlem bulguları, öğretmenin öğrencilerin hata ve kavram yanılgılarını tamamı ile keşfedemediğini ve engelleyemediğini göstermektedir. Öğretmen ile yapılan görüşme bulguları ise öğretmenin öğrencilerin hata ve kavram yanılgıları ile ilgili bilgilerinin kısıtlı olduğunu göstermektedir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, öğrencilerin hata ve kavram yanılgılarını anlamada öğretmen planlamasının önemli olduğunu göstermektedir. Öğretmen staj eğitiminde, iyi planlama yapmaya ve öğrenci hata ve kavram yanılgılarını anlamaya daha fazla vurgu yapılmalıdır.