Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

802.11 telsiz yerel bilgisayar ağlarında güvenlik

802.11 wireless local area network security

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 166538 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Telsiz bilgisayar ağlan sağladığı kolay kurulum, kolay genişletilebilirlik, gezginlik gibi avantaj larıyla kullanıcıların ilgisini çekmektedir. Gelişen teknoloji, artan aktarım hızları ve üreticiler arası gidilen standardizasyon çalışmalarıyla gün geçtikçe daha fazla uygulama alanı bulmakta ve kullanıcılara sağladığı avantajlar ve telsiz ağ ürünlerinin fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak da kullanıcı sayılan hızla artmaktadır. Telsiz yerel bilgisayar ağlannda kullanılan farklı standartlar tanımlı olsa da günümüzde yaygın olarak kullanılan ve telsiz bilgisayar ağlarının günümüzde yakalamış olduğu popülerliği sağlamış olan telsiz yerel bilgisayar ağı standardı IEEE tarafından tanımlanmış olan IEEE 802.1 1 standardıdır. Kullanıcılanna sunduğu hizmetlerin yanı sıra aktanm ortamı olarak kullanılan hava ortamının herkes tarafından erişilebilir ve izlenebilir olması telsiz bilgisayar ağlannın kullanıcı veri gizliliğini sağlamasını da şart koşar. Bu amaçla IEEE 802.11-1999 standardında karşılıklı kimlik doğrulama ve veri kapsülleme yöntemleri tanımlanmıştır. Ancak 2000' li yılların başlannda yapılan araştırmalar 802.11-1999 standardında tanımlı güvenlik mekanizmalannın sağladığını iddia ettikleri veri gizliliğini sağlamaktan uzak olduğunu ortaya koymuştur. Mevcut güvenlik sorunlarının ortadan kaldırılması amacıyla IEEE tarafından 802.11i adı altında bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Yaklaşık dört yıllık bir çalışmanın sonunda 2004 yılında IEEE 802.1 li-2004 güvenlik standardı duyurulmuştur. Tez çalışmaları kapsamında gerek IEEE 802.11-1999 standardında tanımlı güvenlik mekanizmalannın neler olduğu ve sorunlan incelenmiş gerekse yeni duyurulan telsiz bilgisayar ağları güvenlik standardı IEEE 802.11i' in getirdiği mekanizmalar ve güvenlik önlemleri incelenmiştir. Ayrıca 802.11 ağları için bir benzetim programı yazılmıştır. Hazırlanan benzetim yazılımı ile 802.11 ağları bilgisayar ortamında gerçeklenmiş ve bir kullanıcının haberleşmeye geçiş aşamalan gösterilmiştir. Yeni önerilen veri kapsülleme mekanizmalannın da gerçeklendiği benzetim yazılımı böylelikle 802.11i standardının getirmiş olduğu tüm yenilikleri kapsar. Hazırlanan benzetim yazılımı ile 2004 yılında duyurulmuş olan 802.11i güvenlik mimarisi incelenmiş ve getirdiği mekanizmalar teker teker ele alınmıştır. Böylelikle çok yeni bir standart olan IEEE 802.1 li-2004 standardının tüm adımları aynntılı olarak analiz edilmeye ve olası eksikleri bulunmaya çalışılmıştır. ıx

Summary:

Nowadays, wireless computer networks catch the attention of many customers with their advantages. They are mobile, easy to install and easy to expand. Wireless computer networks technology finds many new applications as data transfer capabilities improve and cooperation among the hardware/software producers, via standardization, increases. Also, depending on the hardware price drops, the number of users increases rapidly. Wireless local area computer networks can run on various standards, but only one of them is used widely which is the main reason of these networks' popularity today. This wireless local area network standard is IEEE 802.1 1 standard. In addition to their various advantages, wireless computer networks are expected to provide with data security. The medium for data transfer in these networks is the air, which gives access to any data to anyone. This eases data sniffing. To provide security, IEEE 802.11-1999 standard requires two ways authentication and data encapsulation. However, in year 2000, some published studies pointed out that IEEE 802.1 1-1999 standard is far away from providing any security as it have claimed. To fix the security holes and related security problems, IEEE established 802.11i research group and after four years of research, in 2004, this group announced IEEE 80 l.lli-2004 standard. This thesis studies the security protocol in IEEE 802.11-1999 standard and investigates the related problems along with the new security protocol and its measure in the new 802. 1 li standard. Also, a simulation program is written for the 802.11 networks. In this program, 802.1 1 wireless networks are simulated on a computer environment and the stages of a user communication over the network are shown. This simulation program mimics and runs all the new security measures announced in 802.11i standard including the new data encapsulation mechanism. The security architecture and other mechanisms of new 802.11i standard are investigated individually in this thesis. Thus, this thesis sequentially analyses each step of the new standard and explores the security shortcomings.