Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Karabük Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı

808/1757 Osmanlı arşivi tasnif numaralı Bartın şer'iyye sicil defterinin transkripsiyonu ve değerlendirmesi

Transcription of Bartin court record numbered 808

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 562106 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Tez konusu olarak çalıştığımız Bartın Şer'iyye Siciline ait 808, Osmanlı Arşivi'nde (1757) tasnif numaralı defter; H. 10 Safer 1319-26 Zilhicce 1321 (M. 29 Mayıs 1901-14 Mart 1904) yıllarını kapsamakta olup hüccet, ilâm, tereke ve vakfiye kayıtlarından oluşmuştur. Çalışmamızın birinci bölümünde; Bartın'ın tarihinden, ikinci bölümünde; Osmanlı hukukunun genel yapısından, şer'iyye mahkemelerinden, şer'iyye mahkemeleri görevlilerinden, şer'iyye sicillerinden ve şer'iyye sicillerinin içerdiği belge türlerinden bahsettik. Üçüncü bölümde ise; 808 numaralı Bartın şer'iyye sicilinin transkripsiyon metni, sicilde yer alan belge ve dava türleri ile ilgili dava özetleri, ayrıca şer'iyye sicilinin değerlendirmesi yer almaktadır.

Summary:

The thesis subject based on the 808 In the Ottoman Archives (1757) the classifiable notebook; numbered book of the Bartın sheria registry, which contains the year of H. 10 Safer 1319-26 Zilhicce 1321 (M. 29 Mayıs 1901-14 Mart 1904) and consists completely of haereditas registrations. In the first part of our study; In the second part of the history of Bartın; We talked about the general structure of the Ottoman law, the courts of the courts, the courts of the courts, the types of documents contained in the registers of the Şeriyya and the records of Şeriyya. In the third section; The text of the transcription of the Bartın Şer değerlendiriyye register numbered 808, the documents related to the types of documents and cases included in the registry, and the evaluation of the Şheria transiyye register are included.