Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı

2011

818 Sayılı Borçlar Kanunu'nda borçlular arasında teselsül

Solidarity Among The Debtors In The Code Of Obligations No.: 818

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 277759

Tezi Bul
Özet:

Borçlular arasında kurulan teselsülün Borçlar Kanunu çerçevesinde incelendiği bu tez, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Tezin amacı, birden fazla borçlu karşısında alacaklı açısından oldukça elverişli bir durum yaratan teselsülün yapısı, hükümleri ve benzer birlikte borçluluk çeşitlerinden farkları hakkında, hazırlanan Borçlar Kanunu Tasarısı'na da değinerek, açıklamalarda bulunmak, eleştiri ve öneriler getirmektir. Tez bu amaçla üç bölüme ayrılmış, ilk bölümde teselsülün tanımı, tarihçesi, hukuki niteliği ve kaynakları incelenmiştir. İkinci bölümde alacaklının borçlular karşısındaki konumu, borçlulardan birinin işleminin veya değişen hukuki durumunun borçdaşlarına etkisi ve son olarak ifada bulunan borçlunun borçdaşları ile arasındaki ilişki açıklanmıştır. Tezin son bölümünde borçlular arasında teselsül ile kısmi borçluluk, elbirliği halinde borçluluk, bölünmez borçluluk ve kefalet arasındaki benzerlikler ve farklılar kaleme alınmıştır. Dipnotlarda Mahkeme kararlarından, açıklamalar ile yakından ilgisi olanlara işarette bulunulmuştur. Bunların yanı sıra, teselsülün diğer bir görünüşü, alacaklılar arasında teselsül bu tezin konusu kapsamına girmemektedir.

Summary:

This thesis, in which solidarity that is founded among the debtors is examined within the framework of code of obligations, was prepared as a master?s thesis at Istanbul University Institute of Social Sciences. The purpose of the thesis is to explain, the structure, clauses and the differences between similar all-in-one indebtedness of solidarity, which puts the creditor in a more favourable situation relative to the debtor, and bring critiques and suggestions while also touching upon the bill of the code of obligations. For this reason the thesis is divided into three parts. In the first part, description, juridical character and causes of solidarity are examined. The situation of the creditor towards the debtors, effects of acts or changing juridical situation of one of the debtors on other debtors and lastly, relations of the debtor who paid his debt between other debtors. Resemblances and differences between solidarity among the debtors and partial obligation, joint obligation, indivisible obligation, bailment are written out in the last part of the thesis. In footnotes, some decisions of courts, which are closely related to the explanations, are indicated. In addition to these, however, this thesis does not include another appearance of solidarity among creditors.