Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı

84 no'lu Antalya Şer'iye Sicili Defteri'nin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi

Shari'a court record of Antalya numbered 84 transcription and evaluation

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 475311 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Geçmişten günümüze ışık tutan en önemli belgelerden birisi şer'iyye sicili defterleridir. Şehirlerin idari, sosyal, iktisadi yapısını günümüze kadar ulaştırabilen bu kaynaklar, düzenli olarak tutulmuş, belirli sistemlere göre kayıt yapılmıştır. Çalışmamızın içeriği belirli sistemlerle kayıt altına alınmış bir şer'iyye sicilinin incelenmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada Antalya'nın 1897-1902 tarihleri arasında idari durumu, sosyo-ekonomik yapısı, kültürel dokusu belirli başlıklar altına incelenmiştir. Dünya tarihinin uzun ömürlü devletlerinden olan Osmanlı Devleti'ni etnik, dini ve kültürel farklılıklar bakımından zengin, ancak bir o kadar da problemli bir coğrafyada altı asrı aşan bir süre ayakta tutan faktörlerin başında, bu devletin sahip olduğu hukuki yapı ve bunun işletilme biçimi olduğu şüphesizdir. Kuruluşundan Tanzimat'a kadar belirli hatlarla devam ettirilen Osmanlı devlet teşkilatı, Tanzimat Dönemi'nden itibaren köklü ve çok yönlü bir dönüşüm sürecine girmiş, siyasî, iktisadî ve toplumsal alanlarda değişimler meydana gelmiş, bu durum doğal olarak yargı alanında da sayısız değişikliğe sebep olmuştur. Çalışmamızda Antalya 84 Numaralı Şer'iyye Sicilindeki bilgiler bu doğrultuda ele alınıp değerlendirilmiştir. Bu çerçevede elde edilen bilgiler ışığında öncelikle Tanzimat dönemi ve sonrasında yaşanan değişimlerin Antalya bölgesine (Teke sancağına) etkileri üzerinde durulmuştur. Çalışmamızın temel kaynağı 84 Numaralı Şer'iyye Sicili Defterine göre, 1897-1902 tarihleri arasında Antalya'da Müslimler ve Gayrimüslimlerin birlikte yaşadıkları anlaşılmaktadır. Gayrimüslimler ticaret ve zanaatla uğraşırken Müslüman halk ise genel olarak tarım ve hayvancılık yapmaktadır. Gayrimüslim ahali idari ve sosyal hayatın her kademesinde yer almaktadır.

Summary:

One of the most important documents that shed light on the past and present are shari'a court records. City of administrative, social and economic structure of these sources are capable of delivering up to today, regularly kept records are made according to specific systems. The content of our work has appeared in the examination of the sharia court records were registered with the given system. In this study, the administrative status of Antalya between 1897-1902 the socio-economic structure, cultural tissue was examined under specific headings. World history longevity of the Ottoman Empire, one of the state, ethnic, religious and cultural diversity rich, but one that at the beginning of a period that sustains factor of more than six centuries in a region which is problematic, the legal structure owned by the state and it is run the way that I can say. The Ottoman Empire until the Tanzimat the establishment of a specific line with resumed the Ottoman state organization, has entered into long-standing and multi-faceted process of transformation from the Tanzimat period, political, occurred changes in the economic and social life, these changes have led to numerous changes naturally in the judicial field. According to Shari'a Court Record of Antalya numbered 84 been reviewed our work in this direction. In the light of the information obtained in this context primarily to the changes in the post-Tanzimat period and Antalya (Heads to starboard) it focused on effects. The basic source of our work according to Shari'a Court Records of Antalya numbered 84 between the dates 1897-1902 are understood to live together Muslims and non-Muslims. Muslims in general Muslim population is engaged in agriculture and animal husbandry while dealing with trade and crafts. Muslim population is located in the administrative and all levels of social life.