Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı / Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı

8th grade students' perceptions of civic issues and participation in electoral, political and civic activities

8. sınıf öğrencilerinin vatandaşlık ile ilgili konulara ve seçime ait, politik ve sivil katılıma yönelik algıları

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 277937 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of the study is to investigate 8th grade Turkish students? perceptions towards civic concepts and issues like good citizenship, government responsibilities and women?s political and social rights and to determine the factors affecting their intentions to participate in electoral, political and civic activities. In order to achieve this aim, a nation-wide survey was conducted with a sample of 2497 students from 60 schools in 21 provinces. The questionnaire developed by International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) on civic education was adapted and used as the data collection instrument. The data obtained from the sample were analyzed through both descriptive (mean, frequencies and percentages) and inferential statistics (ANOVA, Hierarchical Multiple Regression).The results revealed that students value both conventional and social movement citizenship activities to be a good citizen. However, although they plan to participate in electoral and civic activities, more than half of them do not plan to participate in political activities such as joining a party, being a candidate for a local office. Moreover, it was found that the variances in students? intentions to participate in electoral, political and civic activities were explained by students? background characteristics, their media consumption habits, their discussion practices and discussion environment in classrooms, curricular and extracurricular experiences and finally by their perceptions of good citizenship and participation in school. Findings were discussed around relevant literature both in Turkey and abroad.

Summary:

Bu çalışmanın amacı 8. sınıf öğrencilerinin iyi vatandaş, devletin sorumlulukları ve kadınların politik ve sosyal hakları gibi vatandaşlıkla ilgili kavram ve konulara ilişkin algılarını ve onların seçime ait, politik ve sivil katılım boyutlarında geleceğe yönelik katılım isteklerini belirleyen faktörleri tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda, 21 ilden 60 okuldaki 2497 öğrenciden oluşan örneklemle ulusal çaplı tarama çalışması yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak, ?Uluslararası Eğitim Değerlendirme Kurumu? (International Association for the Evaluation of Education) tarafından geliştirilen anket uyarlanarak kullanılmıştır. Örneklemden elde edilen veriler hem betimsel (ortalama, sıklık, yüzdelik) hem de çıkarımsal analiz yöntemleriyle (varyans analizi, hiyerarşik çoklu regresyon analizi) analiz edilmiştir.Sonuçlar, öğrencilerin hem geleneksel ve hem de sosyal hareketlilik anlayışına dayalı vatandaşlığı önemli bulduğunu göstermektedir. Fakat, öğrenciler her ne kadar gelecekte seçim ile ilgili ve sivil katılıma yönelik aktivitelere katılmak istemekteyseler de, öğrencilerin yarısından fazlası gelecekte politik aktivitelere (ör. bir partiye katılma, yerel yönetim için aday olma) katılmayı planlamadıklarını belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra, öğrencilerin seçime ait, politik ve sivil katılıma yönelik isteklerindeki varyansın öğrencilere ait demografik değişkenler; medya kullanım alışkanlıkları; tartışmalara katılım ve sınıf içi tartışma ortamı; müfredat ve müfredat dışı deneyimler; iyi vatandaşlık ile ilgili ve okul hayatında katılıma yönelik algılar ile açıklandığı bulunmuştur. Bulgular Türkiye'deki ve yurtdışındaki ilgili literatur çerçevesinde tartışılmıştır.