Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü

9. ayında kızamık aşılaması uygulanmış 18-24 aylık ve 5-6 yaş grubu çocuklarda kızamık antikor düzeyleri

Measles antibody levels in 18-24 months and 5-6 years group of children which were vaccinated in 9th month

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 99331 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

36 ÖZET Gelişmekte olan ülkeler arasında bulunan ülkemizde kızamık halen önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Hastalığın 1 yaş altındaki çocuklarda daha ağır seyretmesi ve gelişmekte olan ülkelerde bu yaş grubunda daha sık görülmesi nedeniyle 9. aydaki kızamık uygulamasından en azından günümüz koşullarında vazgeçilemez. Bu araştırma, 9. ayda uygulanan kızamık aşısının okul öncesi dönemde yetersiz kaldığım ortaya koymak ve ikinci doz aşı uygulamasının gerekliliğini göstermek amacıyla yapıldı. Çalışmamıza Sarıyer Devlet Hastanesi çocuk polikliniklerine herhangi bir nedenle başvuran ;. kızamık hastalığı geçirme öyküsü olmayan,. herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan,. 9. aylarında Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı tek doz kızamık aşılaması yapılmış olan toplam 150 çocuk alındı. Çocukların 75 tanesi 18-24 aylık (Grup I), diğer 75 tanesi de 5-6 yaş grubu (Grup II) çocuklar oluşturdu. Her iki grupta da kızamık antikor düzeyleri ELISA yöntemi ile değerlendirildi. Birinci gruptaki çocukların 8 'inde, ikinci gruptaki çocukların 4'ünde antikor düzeyi negatif olarak bulundu. Pozitif değerlerin ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını araştırmak üzere "iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi" kullanıldı ve alman sonuçlar anlamlı bulundu (p<0.05). Bir diğer ifade ile 18-24 ay arasındaki çocukların kızamık antikor düzeyleri 5-6 yaş grubu çocukların antikor düzeyinden anlamlı ölçüde yüksek bulundu. Okul/okul öncesi dönemde 2. doz kızamık aşısı uygulamasının gerekliliği vurgulandı. </td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: