Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı

9 no'lu Antalya Şer'iyye sicili defterine göre 1853-1859 yılları arasında Antalya şehrinin idari ve sosyo-ekonomik durumu

According to the numbered 9 of judical registers of Antalya the administrative and socio-economic situation of Antalya city between the years of 1853-1859

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 173331 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Antalya'nın 1853-1859 yıllan arasındaki idarî ve sosyo-ekonomik durumunun incelendiği bu tez çalışmasında şer'iyye sicilleri (IX Numaralı Antalya Şer'şyye Sicili Defteri) esas alınmıştır. Eski bir liman kenti olan Antalya, bu ticarî özelliğini Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de sürdürmüştür. Osmanlı Devleti'nde her alanda başlayan bozulma ve gerilemenin giderilmesi için girişilen yenilik hareketlerinden en çok etkilenen kentler Anadolu kentleri olmuştur ki, Antalya bunların başında gelmektedir. Özellikle idarî, sosyal, adlî, beledî ve ekonomik alanlarda H Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde hız kazanan bu yenilik hareketlerinin Antalya'ya da yansıtıldığı anlaşılmaktadır. Bu dönemde, Antalya'da idarî mekanizmada kaymakamlar, adlî yargıda nâibler görev alırken, reform hareketlerine bağlı olarak oluşturulan değişik kurumlarla ilgili bazı bilgilerin belgelere yansıdığı görülmektedir. Ekonomik yönden tedavülde olan paralar ve çeşitli ürünlerin fiyatları; sosyal bakımdan etnik-dinî yerleşim, ailelerin durumları gibi özellikler de göz önünde bulundurulduğunda Antalya'nın tipik bir Osmanlı-Anadolu kenti hüviyetim gösterdiği söylenebilir.

Summary:

VI ABSTRACT In this thesis work, basing on the Judical Registers (DCnumbered The Antalya Judical Registers), it is scrutinized the administrative and socio-economic situation in Antalya between the years of 1853-1859. Antalya, the oldest harbour city, its pecularity lasted during the Selcukids and Ottoman Periods. By the Anatolian cities, it was primarily Antalya in which effected from the renovation movements that were for getting rid of the corruption and decline of Ottoman State. Especially, in administrative, social, judical, municipal and fiscal areas, these renovation movements were getting accelerated during JJ.Mahmut and Tanzimat Period and also reflected in Antalya. In this period, getting duties the kaimakams in administrative mechanism, the Viceroys (naibs) in judical judgements, it is seen that some informations about the various institutions which were emerged depending on reformation movements were reflected on documents. When it is putting on pecularities for the Money in circulation and the prices of various products in economically, ethnical-religious settlement, situation of families, it can be said that Antalya has an identity of typical Otoman- Anatolian city.