Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı

2016

9. sınıf matematik dersi öğretim programının bağlam, girdi, süreç, ürün değerlendirme modeline göre değerlendirilmesi

The evaluation of 9th grade mathemathics curriculum accordi̇ng to cipp evaluation model

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 436746

Tezi Bul
Özet:

Bu araştırma, 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanan ortaöğretim matematik dersi öğretim programını, programın uygulanışını ve programın etkililiğini öğretmen görüşleri ve sınıf içi gözlemler doğrultusunda BGSÜ modeli kullanılarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırmada karma araştırma modelinin açımlayıcı sıralı deseni kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, nicel veriler için BGSÜ değerlendirme modeli dikkate alınarak hazırlanan anket, nitel veriler için ise yarı yapılandırılmış görüşme ve gözlem kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Antalya' nın beş merkez ilçesindeki resmi ortaöğretim kurumlarında görev yapan 75 matematik öğretmeni (33 Kadın, 42 Erkek) oluşturmaktadır. Ayrıca yarı yapılandırılmış görüşme için bu 75 matematik öğretmeni içinden 8 öğretmen seçilmiş, gözlemlerde bu 8 öğretmenin sınıflarında yapılmıştır. Nicel verilerin analizinde frekans ve yüzde hesaplamaları kullanılmış, nitel veriler ise betimsel olarak analiz edilmiştir. Programın bağlam boyutuna yönelik öğretmenlerden elde edilen verilere dayanarak; sınıf ve çevre olanaklarının uygun olduğu, öğrencilerin becerilerinin gelişimi için uygun olmadığı, amaç ve kazanımları öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olduğu, ancak öğrenme özellikleri açısından uygun olmadığı, ders içeriklerinin azaltıldığı ve öğrencilerin gelişim seviyelerine uygun olarak hazırlandığı, kuramsal bilgilerin kısmen yeterli olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Girdi boyutuna yönelik; kaynak ve materyallerin yeterli olduğu ancak uygun bulunmadığı, programın kazanımlarıyla ders kitabındaki kazanımların tutarlı olmadığı, programda önerilen yöntem ve tekniklerin uygulanmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Süreç boyutuna yönelik; sürenin yetersiz olduğu, sınıfların kalabalık olduğu, etkinliklerin yeterli olmadığı, öğretmen merkezli ders işlendiği, öğretmen-öğrenci iletişiminin eksik olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Son olarak ürün boyutunda ise programın öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap vermediği, matematiksel beceri gelişimine katkı sağladığı, eski programa göre kazanımlara ulaşma oranının arttığı sonuçları elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Matematik öğretim programı, program değerlendirme, matematik öğretmenleri

Summary:

This research aims to evaluate the 9th grade mathematics curriculum, its efficiency and its implementation techniques used at secondary school by using the CIPP model according to the teachers and class observations begining from 2013-2014 education season. Mix research model was used for this study. The questionnaire which was prepared in line with CIPP evaluation model was used for collecting quantitative data; but for qualitative data the observation and semi-structured interview were executed. The participants of this research comprise of 75 mathematics teachers (33 female, 42 male) which work in public secondary-education schools at five different center-county of Antalya. Furthermore, for semi-structured interview, 8 teachers were chosen from among entire participants and their classes were used for observations. The qualitative data were anaylzed descriptively; e.g. frequency and percentage were used for description. On the basis of the data which were obtained from the teachers intended for context dimension, some results were recieved; class and environment possibilities, curriculum intention and profits are suitable but the ability development of the students and in terms of learning characteristics the curriculum is not proper. According to the input dimension, source and materials were adequate but not suitable, curriculum gains were not consistent with text book benefits and proposed method and techniques were not performed. In addition, for process dimension, curriculum duration was inadequate, classes were crowded, type of teaching was teacher-based, and student-teacher communication was not enough, Ultimately for product dimension, it seems that the curriculum was not responding to needs of students but contributes to the improvement of mathematical skills of students and the gain access ratio was increased in comparison with the old curriculum. Keywords: The curriculum of mathematics lesson, evaluation of the programme, mathematics teacher