Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı

9,10,11,12. sınıf İngilizce dersi öğrenci kitapları, öğrenci çalışma kitapları ve öğretmen kitaplarında yer alan değerler

The values in the 9th, 10th, 11th & 12th grades' English course student's books, workbooks and teacher's books

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 511473 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Değerler eğitimi yaşamın erken dönemlerinde başlar, bu eğitim toplumdan, medyadan, arkadaşlardan, oyun gruplarından, etkilenerek gelişir. Bu noktada okulun rolü, çocuğun aldığı değerleri birleştirip iyileştirmek ve onlara kendi değerlerini inşa etmelerine yardımcı olmaktır. Değerler terimi, belirli prensipleri, kuralları, iyi ya da istendik olarak algılanan belirli standartları kapsar ve genellikle bir fikir veya eylemin değerini belirleyebilmek için kullanılan uzun vadeli standartlar veya ilkelerdir. Öğrencinin, başarı standartlarını karşılayabilmesi için kazanması istenen davranışlar ve yeteneklerle, öğrenmesi istenen değerler ve bilgiler için öğretim materyalleri önemli bir bileşendir. Aynı zamanda öğretim materyalleri beklenen ve istendik öğrenme hedeflerinin kazanılması için hazırlanan bütün bir müfredatta da etkili olmaktadır. 1995 yılında Yaşayan Değerler Eğitimi programı, öğrencilerin toplumda bireysel olarak öğrenmek ve öğrenmek için özgürce yaşamlarında ihtiyaç duyduğu gerçekler, kavramlar, ilke, politika, süreç ve ahlak bilincini içeren öğretme materyalleri sağlamayı amaçlamaktadır. Bu evrensel değerler, bütün dinler, kültürler ve geleneklerin üzerinde tutulmalıdır ve toplumun bütün bireyleri farklı kesimlerin mensupları olsalar, farklı kültürel geçmişlerden gelseler de birbirleri arasında birleştirici bir rol oynamalıdır. Dünyadaki toplumların birbirleri arasındaki kültürel farklılıkların bir sonucu olarak, ortak bir iletişim aracı olan dil, kültürel ve sosyal alışverişi sağlayabilmek için etkili bir konumda olmalıdır. Bir insan, dünya vatandaşı olabilmesi için, yabancı dil konuşabiliyor, konuşulanı anlayabiliyor ve bu yabancı dilde yazabiliyor olması gerekir. Dünyada yaygın olarak bilinen ve konuşulan, aynı zamanda gelişmiş toplumlarda bir iletişim tercihi olarak yer edinen İngilizce, şüphesiz kültürler arasında köprü kurmada güçlü bir araçtır. Bu çalışmanın amacı; İngilizce ders kitaplarının içlerinde yer alan, okuma ve dinleme metinlerinin, ulusal ve evrensel değerleri ne ölçüde içerdiklerini ve bu değerlerin bu kitaplarda yer alan metinlere göre dağılımını belirlemektir. Anahtar Kelimeler: Değerler Eğitimi, Ders Kitapları, Materyal İnceleme, İngilizce Dersi, Ortaöğretim

Summary:

Values education begins in the early stages of life, and this education is influenced by society, media, friends, playgroups.The role of the school here is to consolidate and improve the values that the child receives, and to help them build their own values. Values cover certain principles, rules, certain standards that are perceived as good or terminal behaviour, and are often long-term standards or principles that are used to determine the value of an idea or action. Teaching materials are important components for the behaviors and abilities that the student desires to achieve in order to meet the standards of success, and for the values and information to be learned. At the same time, instructional materials are also effective in the whole curriculum for the acquisition of expected and desired learning goals. The Living Values Education program, which emerged in 1995, aims to provide teaching materials that include the facts, concepts, principles, policies, processes and ethics that pupils need in their lives freely to learn and learn individually in society. These universal values should clearly be kept above all religions, cultures and traditions, and if all the people of the society are members of different segments, the different cultural backgrounds must play a unifying role among the others. As a result of the cultural differences between the societies, a common communication tool, language, should be on an effective position. In order to be world citizen, a person must speak a foreign language, understand that language and write in that foreign language. English, which is widely known and spoken in the world and at the same time a communication preference in developed societies, is undoubtedly a powerful tool in building bridges between cultures. The purpose of this study is; to determine to what extent the texts of reading and listening in English textbooks contains national and universal values and the distribution of these values according to the texts in these books. Keywords: Values Education, Coursebooks, Coursebook Review, English Course, Secondary Education