Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı

α-Amilaz üretimine oksijen aktarımı etkilerinin araştırılması

Investigation of oxygen transfer effects on α-Amylase production

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 170253 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Yüksek Lisans Tezi a-AMİLAZ ÜRETİMİNE OKSİJEN AKTARIMI ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Nurhan GÜNGÖR Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Prof Dr Güzide ÇALIK Önemli bir endüstriyel amilolitik enzim olan a-amilaz üretimi için gerçekleştirilen ve beş aşamadan oluşan araştırma programının birinci aşamasında Bacillus türü mikroorganizmalar arasından yüksek üretim potansiyeline sahip olan Bacillus amyloliquefaciens NRRL B- 14396 seçilmiştir İkinci aşamada bu mikroorganizma ile mikrobiyolojik hava filtreli, kesikli, VR= 1 10 cm3 çalışma hacimli laboratuvar ölçekli biyoreaktörlerde, T=37 °C, N= 200 dk"1 ve pH0= 7 0 işletme koşullarında alternatif karbon kaynakları nişasta, maltoz, laktoz, glukoz, fruktoz, sitrik asit ve azot kaynaklan (NEU^SO^ (NH^HPO^ NH4CI etkileri incelenmiştir Yüksek a-amilaz üretiminin gerçekleştiği substratlar içinde tanımlanmış ortam için en uygun karbon kaynağı maltoz, azot kaynağı ise (NH4)2HP04 olarak belirlenmiştir Üçüncü aşamada maltoz ve (NH4)2HP04 başlangıç derişimleri, ortam sıcaklığı ve başlangıç hidrojen iyonu derişimi etkileri Box- Wilson merkezi kompozit tasarımı ile incelenmiş ve optimum değerleri sırasıyla CMo= 40 kg/m3, CAo= 5 46 kg/m3, T= 36 5 °C ve pHo= 7 5 olarak belirlenmiştir Bu koşullarda ulaşılan en yüksek a- amilaz sakkarolitik aktivitesi 179 U/cm3 olmuştur Dördüncü aşamada laboratuvar ölçekte bulunan en uygun koşullarda, VR= 550 cm3 hacimli, mekanik karıştırmalı, pH, sıcaklık, çözünmüş oksijen ve karıştırma hızı kontrollü pilot ölçekli kesikli biyoreaktörlerde, düşük, orta ve yüksek hava giriş (Qc/Vr= 0 3, 0 5 ve 0 ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ABSTRACT Master Thesis INVESTIGATION OF OXYGEN TRANSFER EFFECTS ON oc-AMYLASE PRODUCTION Nurhan GÜNGÖR Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Chemical Engineering Supervisor : Prof Dr Güzide ÇALIK Oxygen transfer effects to industrial amylolitic enzyme cc-amylase production was investigated with Bacillus amyloliquafaciens NRRL B-14396, which was selected among possible Bacillus species The effects of alternative carbon sources i e starch, maltose, lactose, glucose, fructose, and citric acid and nitrogen sources (NH^SO^ (NH^HPO,,, and NH4C1 were investigated in microbial air filtered, batch, VR= 110 cm3 working volume laboratory scale bioreactors at T=37 °C, N= 200 dk"1 and pHo= 7 0 conditions Maltose and (NH4)2HP04 were found as suitable carbon and nitrogen sources to be used in the defined medium The effects of initial maltose and (NHU^HPC^ concentrations, medium temperature and initial hydrogen ion concentration were investigated with Box-Wilson central composite design method and the optimum values were determined as CMo= 40 kg/m3, CAo= 5 46 kg/m3, T= 36 5 °C and pHo= 7 5 respectively The highest oc-amylase saccharolitic activity achieved is 179 U/cm3 The effects of oxygen transfer on fermentation and oxygen transfer characteristics together with the a-amylase yield and selectivity were investigated at different air inlet- (Q</VR= 0 3, 0 5 and 0 ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.