Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı

β-dikarbonil bileşiklerinin mangan(III) asetat aracılığıyla α, β-doymamış amitlere katılma reaksiyonları

Oxidative addition of β-dicarbonyl compounds to α, β-unsaturated amides by manganese (III) acetate

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 170232 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Yüksek Lisans Tezi P-DİKARBONİL BİLEŞİKLERİNİN MANGAN(III) ASETAT ARACIĞIYLA cc,P-DOYMAMIŞ AMİTLERE KATILMA REAKSİYONU Bedriye UÇAN Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Danışman : Prof. Dr. A. Tank PEKEL Bu tez, elektrokimyasal yöntemle sentezlenen mangan(III) asetat aracılığıyla P- dikarbonil bileşiklerinin a,P-doymamış amitlere katılması ile karbamoil dihidrofuran bileşiklerinin elde edilmesi temeline dayanmaktadır. Bu amaçla P-dikarbonil bileşikleri olarak etil asetoasetat, asetilaseton, 1,3- siklohekzandion, 5,5-dimetil-l,3-siklohekzandion (dimedon), 5-fenil-l,3- siklohekzandion, a,p-doymamış amit olarak N-fenilmetakrilamit, N-akriloilmorfolin, 3- fenilakrilamit, 3-tien-2ilaklamit, 2-furilakrilamit ve 3-fenil metakrilamit kullanılmıştır. Reaksiyonlarda 12 yeni karbamoil-4,5-dihidrofuranlar elde edilmiştir. Deneyler azot atmosferinde 50-70 °C'de yapıldı. Ürünler kolon ve preperatif ince tabaka kromotogrofileri kullanılarak saflaştırılmıştır. Reaksiyonlar sonucunda elde edilen furan türevlerinin yapılan; İR, 'H-NMR ve kütle spektroskopisi yöntemleri kullanılarak aydınlatılmıştır. 2005, 101 sayfa Anahtar Kelimeler: Mangan(III) asetat, karbamoil dihidrofuran, a,p-doymamış amit, serbest radikalik halkalaşma reaksiyonları.

Summary:

ABSTRACT Master Thesis OXIDATIVE ADDITION OF P-DICARBONYL COMPOUNDS TO a,p- UNSATURATED AMIDES BY MANGANESE (III) ACETATE Bedriye UÇAN Ankara University Graduate School of Natural and Applied Science Department of Chemistry Supervisor : Prof. Dr. A. Tank PEKEL This study is based on getting carbamoyl dihydrofuran compounds with oxidative addition of P-dicarbonyl compounds to ct,P-unsaturated amides mediated by manganese(III) acetate, which was synthesised by the electrochemical method. For this purpose, ethylacetoacetate, acetylacetone, 1,3-cyclohexadion, 5,5-dimethyl-l,3- cyclohexadion, 5-pheny- 1,3-cyclohexadion as p-dicarbonyl compounds and N- phenylmetacrylamide, N-acryloylmorpholin, 3-phenylacrylamide, 3-thien-2-yl- carboxiamide, 3-furyl-2-yl-carboxiamide and 3-phenyl metacrylamide as a,P- unsaturated amides were studied. In the reactions 12 new carbamoyldihydrofurans were obtained. The experiments were conducted under nitrogen atmosphere at 50-70 °C. All products were purified by using column and preparative thin layer chromatography. The structure of derivatives of new carbamoyldihydrofuran was identified by IR, 'H-NMR and mass spectroscopic techniques. 2005, 101 pages Key Words: Manganese(III) acetato, carbamoyldihydrofurans, a,P-unsaturated amides, free radical cyclization reactions. n