Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

A Bakhtin'an analysis of the author-heroine relationship in Jane Austen's Pride and Prejudice and Kate Chopin's the awakening

Jane Austen'in Pride and Prejudice ve Kate Chopin'in The Awakening romanlarının Bakhtın'ın yazar-kahraman ilişkisi kuramına göre incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 93985 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A BAKHTINIAN ANALYSIS OF THE AUTHOR-HEROINE RELATIONSHIP IN JANE AUSTEN'S PRIDE AND PREJUDICE AND KATE CHOPIN'S THE AWAKENING Korkut, Nil M.A., English Literature Supervisor: Prof. Dr. Sevda Çalışkan July 2000, 85 pages This thesis compares Jane Austen's Pride and Prejudice with Kate Chopin's The Awakening by making a Bakhtinian analysis of the author-heroine relationship in the two novels. The analysis restricts its theoretical framework to two essays by Mikhail M. Bakhtin, namely "Author and Hero in Aesthetic Activity" (ca. 1920- 1923) and "The Hero, and the Position of the Author with Regard to the Hero, in Dostoevsky's Art" (included in Bakhtin' s Problems of Dostoevskv's Poetics [1929]). In making this analysis, it is argued that, unlike The Awakening. Pride and Prejudice is a novel that exemplifies Bakhtin's understanding of the ideal relationship between the author and hero in a literary work of art. In other words, the thesis contends that, in Pride and Prejudice, the author is most often able to 1Umaintain a stance outside her heroine and treat her as an "other," which contributes to the emergence of the heroine as a "living" and "independent" character. The thesis argues further that such qualities cannot be observed in the heroine of The Awakening, the main reason being the frequent inability of the author to maintain a stance outside her heroine and treat her as an autonomous "other." Keywords: Author, Hero/Heroine, Author-Hero Relationship, Author's Outsidedness, "I-Other" Distinction IV

Summary:

öz JANE AUSTEN'IN PRIDE AND PREJUDICE VE KATE CHOPIN'IN THE AWAKENING ROMANLARININ BAKHTIN'İN YAZAR- KAHRAMAN İLİŞKİSİ KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ Korkut, Nü Yüksek Lisans, İngiliz Edebiyatı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Sevda Çalışkan Temmuz 2000, 85 sayfa Bu çalışma, Jane Austen' m Pride and Prejudice ve Kate Chopin' in The Awakening adlı romanlarım, Mikhail M. Bakhtin'in yazar-kahraman ilişkisi kuramına göre incelemekte ve karşılaştırmaktadır. Bu incelemenin kuramsal çerçevesini Bakhtin'in iki makalesi oluşturmaktadır. Bunlardan biri, "Author and Hero in Aesthetic Activity" (1920-1923), diğeri ise Bakhtin'in Problems of Dostoevskv's Poetics adlı yapıtından bir bölüm olan "The Hero, and the Position of the Author with Regard to the Hero, in Dostoevsky's Art" isimli yazısıdır. Bu kuramsal çerçeve içerisinde yapılan incelemede, Pride and Prejudice romanındaki yazar-kahraman ilişkisinin, Bakhtin'in bu konudaki görüşlerine oldukça uygun olduğu savunulurken, bu durumun The Awakening' de pek de böyle olmadığı gözlemlenmektedir. Birbaşka deyişle, Pride and Prejudice'in yazarının çoğu zaman kahramanına "dışarıdan" bakabildiği ve onu "ben" değil de "öteki" gibi görebildiği; bunun da kahramanın daha "canlı" ve "özgür" bir karakter olarak ortaya çıkmasına olanak tanıdığı savunulmaktadır. Buna ek olarak, aynı özelliklerin The Awakening' in kahramanında gözlemlenemediği; bu duruma da yazarın kahramanına "dışarıdan" bakamaması ve onu kendisinden bağımsız, "öteki" bir varlık gibi görememesinin sebep olduğu savunulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Yazar, Kahraman, Yazar-Kahraman İlişkisi, Kahramanın Yazardan Bağımsızlığı, "Ben-Öteki" Ayrımı VI "EC YteMÖĞRETlM KURULU DO&UEfiAHTASVOM