Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü

A boundary element formulation for axi-symmetric problems in poro-elasticity

Poroelastisitede eksenel simetrik problemler için bir sınır eleman formülasyonu

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 180983 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTA BOUNDARY ELEMENT FORMULATION FOR AXI-SYMMETRICPROBLEMS IN PORO-ELASTICITYÖzyazıcıoğlu , Mehmet H.Ph. D., Department of Civil EngineeringSupervisor : Prof. Dr. M. Yener ÖzkanCo-Supervisor : Prof. Dr. Münevver TezerJuly 2006, 222 pagesA formulation is proposed for the boundary element analysis of poro-elastic mediawith axi-symmetric geometry. The boundary integral equation is reduced to a setof line integral equations in the generating plane for each of the Fouriercoefficients, through complex Fourier series expansion of boundary quantities incircumferential direction. The method is implemented into a computer program,where the fundamental solutions are integrated by Gaussian Quadrature along thegenerator, while Fast Fourier Transform algorithm is employed for integrations incircumferential direction. The strongly singular integrands in boundary elementequations are regularized by a special technique. The Fourier transform solution isthen inverted in to Rθz space via inverse FFT. The success of the method isassessed by problems with analytical solutions. A good fit is observed in eachcase, which indicates effectiveness and reliability of the present method.Key Words: Poro-Elasticity, Boundary Element Method, Axi-symmetric, FastFourier Transform, Wave Propagationiv

Summary:

ÖZPOROELAST S TEDE EKSENEL S METR K PROBLEMLER Ç N B RSINIR ELEMAN FORMÜLASYONUÖzyazıcıoğlu , Mehmet H.Doktora, nşaat Mühendisliği BölümüTez Yöneticisi : Prof. Dr. M. Yener ÖzkanOrtak Tez Yöneticisi : Prof. Dr. Münevver TezerTemmuz 2006, 222 sayfaEksenel simetrik geometriye sahip poro-elastik ortamlar için bir sınır elemanformülasyonu önerilmektedir. Sınır değişkenleri açısal yönde karmaşık Fourierserisine açılarak sınır integral denklemleri meridyen düzleminde her bir Fourierbileşeni için yazılan eğrisel integral denklemlerine indirgenmektedir. Sınır elemendenklemlerinde tezahür eden çekirdek fonksiyonları dönel cismi üreten eğriüzerinde Gauss metodu, açısal yönde ise Hızlı Fourier Dönüşüm algoritmasıkullanılarak integre edilmektedir. Sınır eleman denklemlerindeki tekil integraller,özel bir dönüşüm yolu ile düzenlenmektedir. Fourier uzayında elde edilen çözümters Hızlı Fourier Dönüşümü yolu ile Rθz uzayına taşınmaktadır. Yönteminbaşarısı analitik çözümü bulunan örnek problemlerde test edilmiştir.Çözümlemelerin her durumda analitik ifadelerle iyi uyum göstermesi yönteminetkin ve güvenirliliğini ortaya koymaktadır.Anahtar Kelimeler: Poro-Elastisite, Sınır Eleman Metodu, Eksenel Simetrik, HızlıFourier Dönüşümü, Dalga Yayılışıv