Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Bölümü / Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

?A bridge between home and school' portfolio assessment in early childhood education

Ev ve okul arasindaki köprü: Okul öncesi eğitimde portfolio

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 218011 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis analyzes the effects of portfolio assessment on preschool teachers, preschool children and their parents. In addition, the effects on school education system of portfolio assessment were examined. This study was conducted in a private preschool in Ankara and the participants included 6 preschool teachers, 10 6 year-old children and their parents. The study had been applied in this school for one year by the researcher. Observations, interviews and questionnaires were used during data collection. Participants were interviewed and questionnaires were used during and at the end of the study. Given the focus of the study to examine and describe the use of portfolio assessment in a preschool, qualitative procedure were used. An interpretive case study was selected to be the method of research design. In order to analyze the data coding system was developed and was used to organize and clarify data gathered from teachers, parents and children. Results of the study were examined based on the research questions. It was found that, preschool teachers had positive attitudes toward portfolio assessment. In addition, this study showed that portfolio assessment supported preschool children?s self-expression skills, self-confidence and their self-responsibilities. Parents also thought that portfolio assessment helped them to investigate their children?s attitudes, interests and capabilities. Lastly, portfolio assessment application affected the preschool education system.

Summary:

Bu çalışma portfolyo değerlendirmenin anaokulu öğretmenleri, çocuklar ve aileleri üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Bunun yanında portfolyonun anaokulunun eğitim sistemi üzerindeki etkilerine de bakılmıştır. Araştırma Ankara'da özel bir anaokulunda, 6 anaokulu öğretmeni, 10 adet 6 yaş çocuğu, ve onların aileleri ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma araştırmacı tarafından 1 senede tamamlanmıştır. Gözlem, mülakat ve anketler veri toplama aşamasında kullanılmıştır. Katılımcılara araştırma sırasında ve araştırma sonunda anketler dağıtılmış ve mülakatlar yapılmıştır. Portfolyo uygulaması sırasında nicel araştırma metodu kullanılarak örnek olay incelemesi yapılmıştır. Veri analizi kodlama sistemi kullanılarak yapılmıştır. Çalışmanın sonuçları araştırma soruları temel alınarak açıklanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre anaokulu öğretmenleri portfolyo değerlendirme uygulamasına karşı pozitif bir eğilime sahiptir. Bunun yanında portfolyo çalışması anaokulu çocuklarının kendilerini ifade etme becerilerini, öz-güven duygularını ve öz- sorumluluk becerilerini pozitif yönde desteklemiştir. Aileler de portfolyonun çocuklarının eğilimleri, ilgi alanları ve becerilerini keşfetmeleri için kendilerine yardımcı olduğunu belirtmişlerdir. Son olarak, anaokulunun eğitim sistemi de bu çalışmadan olumlu yönde etkilenmiştir.